nl::Ble::BleLayerObject

Tóm tắt

Tính kế thừa

Lớp con đã biết trực tiếp: nl::Ble::BLEEndPoint

Thuộc tính công khai

mAppState
void *
Con trỏ chung đến dữ liệu dành riêng cho ứng dụng được liên kết với đối tượng.
mBle
[READ-ONLY] Con trỏ đến đối tượng BleLayer sở hữu đối tượng này.

Thuộc tính được bảo vệ

mRefCount
uint32_t

Hàm được bảo vệ

AddRef(void)
void
Release(void)
void

Thuộc tính công khai

mAppState

void * mAppState

Con trỏ chung đến dữ liệu dành riêng cho ứng dụng được liên kết với đối tượng.

mBle

BleLayer * mBle

[READ-ONLY] Con trỏ đến đối tượng BleLayer sở hữu đối tượng này.

Thuộc tính được bảo vệ

mRefCount

uint32_t mRefCount

Hàm được bảo vệ

AddRef

void AddRef(
  void
)

Bản phát hành

void Release(
  void
)