Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.

nl::Ble::BlelayerObject

Tóm tắt

Tính kế thừa

Các lớp con đã biết trực tiếp: nl::Ble::BLEEndPoint

Thuộc tính công khai

mAppState
void *
Con trỏ chung tới dữ liệu dành riêng cho ứng dụng được liên kết với đối tượng.
mBle
[READ-only] Trỏ đến đối tượng Blelayer sở hữu đối tượng này.

Thuộc tính được bảo vệ

mRefCount
uint32_t

Hàm được bảo vệ

AddRef(void)
void
Release(void)
void

Thuộc tính công khai

mAppState

void * mAppState

Con trỏ chung tới dữ liệu dành riêng cho ứng dụng được liên kết với đối tượng.

mBle

BleLayer * mBle

[READ-only] Trỏ đến đối tượng Blelayer sở hữu đối tượng này.

Thuộc tính được bảo vệ

Số lượng video

uint32_t mRefCount

Hàm được bảo vệ

Thêm tham chiếu

void AddRef(
  void
)

Phát hành

void Release(
  void
)