Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.
Sử dụng bộ sưu tập để sắp xếp ngăn nắp các trang Lưu và phân loại nội dung dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn.

nl::Ble::BlelayerObject

Tóm tắt

Tính kế thừa

Các lớp con đã biết trực tiếp: nl::Ble::BLEEndPoint

Thuộc tính công khai

mAppState
void *
Con trỏ chung tới dữ liệu dành riêng cho ứng dụng được liên kết với đối tượng.
mBle
[READ-only] Trỏ đến đối tượng Blelayer sở hữu đối tượng này.

Thuộc tính được bảo vệ

mRefCount
uint32_t

Hàm được bảo vệ

AddRef(void)
void
Release(void)
void

Thuộc tính công khai

mAppState

void * mAppState

Con trỏ chung tới dữ liệu dành riêng cho ứng dụng được liên kết với đối tượng.

mBle

BleLayer * mBle

[READ-only] Trỏ đến đối tượng Blelayer sở hữu đối tượng này.

Thuộc tính được bảo vệ

Số lượng video

uint32_t mRefCount

Hàm được bảo vệ

Thêm tham chiếu

void AddRef(
  void
)

Phát hành

void Release(
  void
)