Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.
Trang này được dịch bởi Cloud Translation API.
Switch to English

nl :: Ble :: WoBleTxHistogram

Tóm lược

Thuộc tính công cộng

File
FILE *
Idx
uint8_t
Record
Total
uint8_t

Thuộc tính công cộng

Tập tin

FILE * File

Idx

uint8_t Idx

Ghi lại

WoBleTxRecord * Record

Toàn bộ

uint8_t Total