Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.

nl::Ble::WoBleTxHistogam

Tóm tắt

Thuộc tính công khai

File
FILE *
Idx
uint8_t
Record
Total
uint8_t

Thuộc tính công khai

Tệp

FILE * File

Idx

uint8_t Idx

Ghi âm

WoBleTxRecord * Record

Tổng cộng

uint8_t Total