Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.
Sử dụng bộ sưu tập để sắp xếp ngăn nắp các trang Lưu và phân loại nội dung dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn.

nl::Ble::WoBleTxHistogam

Tóm tắt

Thuộc tính công khai

File
FILE *
Idx
uint8_t
Record
Total
uint8_t

Thuộc tính công khai

Tệp

FILE * File

Idx

uint8_t Idx

Ghi âm

WoBleTxRecord * Record

Tổng cộng

uint8_t Total