Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.
Sử dụng bộ sưu tập để sắp xếp ngăn nắp các trang Lưu và phân loại nội dung dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn.

nl::Inet::Trình phân giải DNS

#include <src/inet/DNSResolver.h>

Đây là một lớp nội bộ đối với Inetlayer cung cấp trừu tượng về độ phân giải của Hệ thống tên miền (DNS) trong InetOverlay.

Tóm tắt

Không có giao diện công khai nào cho lớp ứng dụng.

Tính kế thừa

Kế thừa từ: nl::Inet::InetlayerBasis