nl::Inet::DNSResolver

#include <src/inet/DNSResolver.h>

Đây là lớp nội bộ của InetLayer cung cấp bản tóm tắt bản phân giải Hệ thống tên miền (DNS) trong InetLayer.

Tóm tắt

Không có giao diện công khai nào cho lớp ứng dụng.

Tính kế thừa

Kế thừa từ: nl::Inet::InetLayerBasis