Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.
Sử dụng bộ sưu tập để sắp xếp ngăn nắp các trang Lưu và phân loại nội dung dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn.

nl::Inet::InetlayerBasis

#include <src/inet/InetLayerBasis.h>

Đây là lớp cơ sở của các đối tượng được tham chiếu do đối tượng Inetlayer quản lý.

Tóm tắt

Tính kế thừa

Kế thừa từ: nl::Weave::System::Object
Các lớp con đã biết trực tiếp:
nl::Inet::DNSDNSr
nl::IPoint::EndPointBasis

Hàm công khai

IsCreatedByInetLayer(const InetLayer & aInetLayer) const
bool
Trả về true nếu đối tượng cơ sở được lấy bởi thực thể lớp INET đã chỉ định.
Layer(void) const
Trả về tham chiếu đến đối tượng lớp Inet sở hữu đối tượng cơ sở này.

Hàm được bảo vệ

InitInetLayerBasis(InetLayer & aInetLayer, void *aAppState)
void

Hàm công khai

IsCreateByInetOverlay

bool IsCreatedByInetLayer(
  const InetLayer & aInetLayer
) const 

Trả về true nếu đối tượng cơ sở được lấy bởi thực thể lớp INET đã chỉ định.

Thông tin chi tiết
Các thông số
[in] aInetLayer
Một bản sao của lớp INET.
Trả về
true nếu thuộc sở hữu của aInetLayer, nếu không thì false.

Lớp

InetLayer & Layer(
  void
) const 

Trả về tham chiếu đến đối tượng lớp Inet sở hữu đối tượng cơ sở này.

Hàm được bảo vệ

Cơ sở ba lớp

void InitInetLayerBasis(
  InetLayer & aInetLayer,
  void *aAppState
)