nl::Inet::IPPacketInfo

#include <src/inet/InetLayer.h>

Thông tin về tin nhắn đến/gọi đi/kết nối.

Tóm tắt

Đừng thay đổi nội dung của lớp này khi chưa đọc và hiểu mã/nhận xét trước trong IPEndPointBasis::GetPacketInfo().

Thuộc tính công khai

DestAddress
IPAddress đích trong gói.
DestPort
uint16_t
Cổng đích trong gói.
Interface
InterfaceId
Giá trị nhận dạng giao diện của kết nối.
SrcAddress
IPAddress nguồn trong gói.
SrcPort
uint16_t
Cổng nguồn trong gói.

Hàm công khai

Clear(void)
void
Đặt lại các thành phần của đối tượng IPPacketInfo.

Thuộc tính công khai

DestAddress

IPAddress DestAddress

IPAddress đích trong gói.

DestPort

uint16_t DestPort

Cổng đích trong gói.

Giao diện

InterfaceId Interface

Giá trị nhận dạng giao diện của kết nối.

SrcAddress

IPAddress SrcAddress

IPAddress nguồn trong gói.

SrcPort

uint16_t SrcPort

Cổng nguồn trong gói.

Hàm công khai

Xoá

void Clear(
  void
)

Đặt lại các thành phần của đối tượng IPPacketInfo.