nl::Weave::Counter

Đây là lớp trừu tượng.

#include <src/lib/support/WeaveCounter.h>

Giao diện để quản lý bộ đếm dưới dạng giá trị số nguyên.

Tóm tắt

Tính kế thừa

Lớp con đã biết trực tiếp: nl::Weave::MonotonicallyIncreasingCounter

Hàm khởi tạo và hàm phá

Counter(void)
~Counter(void)

Hàm công khai

Advance(void)=0
virtual WEAVE_ERROR
Nâng cao giá trị của bộ đếm.
GetValue(void)=0
virtual uint32_t
Lấy giá trị hiện tại của bộ đếm.

Hàm công khai

Vé mua trước

virtual WEAVE_ERROR Advance(
  void
)=0

Nâng cao giá trị của bộ đếm.

Thông tin chi tiết
Trả về
Mã lỗi Weave nếu xảy ra lỗi, nếu không có lỗi WEAVE_NO_ERROR.

Bộ đếm

 Counter(
  void
)

GetValue

virtual uint32_t GetValue(
  void
)=0

Lấy giá trị hiện tại của bộ đếm.

Thông tin chi tiết
Trả về
Giá trị hiện tại của bộ đếm.

~Bộ đếm

 ~Counter(
  void
)