Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.
Trang này được dịch bởi Cloud Translation API.
Switch to English

nl :: Dệt :: Quầy tính tiền

Đây là một lớp trừu tượng.

#include <src/lib/support/WeaveCounter.h>

Một giao diện để quản lý bộ đếm dưới dạng giá trị số nguyên.

Tóm lược

Di sản

Các lớp con đã biết trực tiếp: nl :: Weave :: MonotoualityIncreasingCounter

Người xây dựng và Người phá hủy

Counter (void)
~Counter (void)

Chức năng công cộng

Advance (void)=0
virtual WEAVE_ERROR
Ứng trước giá trị của bộ đếm.
GetValue (void)=0
virtual uint32_t
Nhận giá trị hiện tại của bộ đếm.

Chức năng công cộng

Nâng cao

virtual WEAVE_ERROR Advance(
  void
)=0

Ứng trước giá trị của bộ đếm.

Chi tiết
Lợi nhuận
Mã lỗi Weave nếu không thành công, nếu không thì WEAVE_NO_ERROR.

Quầy tính tiền

 Counter(
  void
)

GetValue

virtual uint32_t GetValue(
  void
)=0

Nhận giá trị hiện tại của bộ đếm.

Chi tiết
Lợi nhuận
Giá trị hiện tại của bộ đếm.

~ Bộ đếm

 ~Counter(
  void
)