nl::Weave::MonotonicallyIncreasingCounter

#include <src/lib/support/WeaveCounter.h>

Một lớp để quản lý bộ đếm tăng đơn điệu dưới dạng giá trị số nguyên.

Tóm tắt

Tính kế thừa

Kế thừa từ: nl::Weave::Counter
Các lớp con đã biết trực tiếp: nl::Weave::PersistedCounter

Hàm khởi tạo và hàm phá

MonotonicallyIncreasingCounter(void)
~MonotonicallyIncreasingCounter(void)

Thuộc tính được bảo vệ

mCounterValue
uint32_t

Hàm công khai

Advance(void)
virtual WEAVE_ERROR
Nâng cao giá trị của bộ đếm.
GetValue(void)
virtual uint32_t
Lấy giá trị hiện tại của bộ đếm.
Init(uint32_t aStartValue)
Khởi động một đối tượng MonotonicallyIncreasingCounter (Bộ đếm đơn).

Thuộc tính được bảo vệ

mCounterValue

uint32_t mCounterValue

Hàm công khai

Vé mua trước

virtual WEAVE_ERROR Advance(
  void
)

Nâng cao giá trị của bộ đếm.

Thông tin chi tiết
Trả về
Mã lỗi Weave nếu xảy ra lỗi, nếu không thì WEAVE_NO_ERROR

GetValue

virtual uint32_t GetValue(
  void
)

Lấy giá trị hiện tại của bộ đếm.

Thông tin chi tiết
Trả về
Giá trị hiện tại của bộ đếm.

Bắt đầu

WEAVE_ERROR Init(
  uint32_t aStartValue
)

Khởi động một đối tượng MonotonicallyIncreasingCounter (Bộ đếm đơn).

Thông tin chi tiết
Các tham số
[in] aStartValue
Giá trị bắt đầu của bộ đếm.
Trả về
Mã lỗi Weave nếu xảy ra lỗi, nếu không thì WEAVE_NO_ERROR

MonotonicallyIncreasingCounter

 MonotonicallyIncreasingCounter(
  void
)

~MonotonicallyrenewCounter

virtual  ~MonotonicallyIncreasingCounter(
  void
)