nl::Weave::Crypto::EncodedECDSASignature

Tóm tắt

Loại công khai

@340 enum

Thuộc tính công khai

R
uint8_t *
RLen
uint8_t
S
uint8_t *
SLen
uint8_t

Hàm công khai

IsEqual(const EncodedECDSASignature & other) const
bool

Loại công khai

@340

 @340

Thuộc tính công khai

R

uint8_t * R

RLen

uint8_t RLen

S

uint8_t * S

SLen

uint8_t SLen

Hàm công khai

IsEqual

bool IsEqual(
  const EncodedECDSASignature & other
) const