Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.
Sử dụng bộ sưu tập để sắp xếp ngăn nắp các trang Lưu và phân loại nội dung dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn.

nl::Weave:: Mật mã::EnEncryptionEC PrivateKey

Tóm tắt

Loại công khai

@341 enum

Thuộc tính công khai

PrivKey
uint8_t *
PrivKeyLen
uint16_t

Hàm công khai

IsEqual(const EncodedECPrivateKey & other) const
bool

Loại công khai

@341

 @341

Thuộc tính công khai

Khóa ưu tiên

uint8_t * PrivKey

Phô mai PrivKeyLen

uint16_t PrivKeyLen

Hàm công khai

Đảo Equal

bool IsEqual(
  const EncodedECPrivateKey & other
) const