nl::Weave::Crypto::EncodedECPrivateKey

Tóm tắt

Loại công khai

@341 enum

Thuộc tính công khai

PrivKey
uint8_t *
PrivKeyLen
uint16_t

Hàm công khai

IsEqual(const EncodedECPrivateKey & other) const
bool

Loại công khai

@341

 @341

Thuộc tính công khai

PrivKey

uint8_t * PrivKey

PrivKeyLen

uint16_t PrivKeyLen

Hàm công khai

IsEqual

bool IsEqual(
  const EncodedECPrivateKey & other
) const