Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.
Trang này được dịch bởi Cloud Translation API.
Switch to English

nl :: Dệt :: Tiền điện tử :: EncodedECPrivateKey

Tóm lược

Các loại công khai

@341 enum

Thuộc tính công cộng

PrivKey
uint8_t *
PrivKeyLen
uint16_t

Chức năng công cộng

IsEqual (const EncodedECPrivateKey & other) const
bool

Các loại công khai

@ 341

 @341

Thuộc tính công cộng

PrivKey

uint8_t * PrivKey

PrivKeyLen

uint16_t PrivKeyLen

Chức năng công cộng

IsEqual

bool IsEqual(
  const EncodedECPrivateKey & other
) const