Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.
Sử dụng bộ sưu tập để sắp xếp ngăn nắp các trang Lưu và phân loại nội dung dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn.

nl::Weave::crypt::Mã hóaECPublicKey

Tóm tắt

Loại công khai

@339 enum

Thuộc tính công khai

ECPoint
uint8_t *
ECPointLen
uint16_t

Hàm công khai

IsEqual(const EncodedECPublicKey & other) const
bool

Loại công khai

@339

 @339

Thuộc tính công khai

Điểm EC

uint8_t * ECPoint

Điểm tham chiếu ECPointLen

uint16_t ECPointLen

Hàm công khai

Đảo Equal

bool IsEqual(
  const EncodedECPublicKey & other
) const