Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.

nl::Weave::crypt::Mã hóaECPublicKey

Tóm tắt

Loại công khai

@339 enum

Thuộc tính công khai

ECPoint
uint8_t *
ECPointLen
uint16_t

Hàm công khai

IsEqual(const EncodedECPublicKey & other) const
bool

Loại công khai

@339

 @339

Thuộc tính công khai

Điểm EC

uint8_t * ECPoint

Điểm tham chiếu ECPointLen

uint16_t ECPointLen

Hàm công khai

Đảo Equal

bool IsEqual(
  const EncodedECPublicKey & other
) const