Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.
Trang này được dịch bởi Cloud Translation API.
Switch to English

nl :: Dệt :: Tiền điện tử :: EncodedECPublicKey

Tóm lược

Các loại công khai

@339 enum

Thuộc tính công cộng

ECPoint
uint8_t *
ECPointLen
uint16_t

Chức năng công cộng

IsEqual (const EncodedECPublicKey & other) const
bool

Các loại công khai

@ 339

 @339

Thuộc tính công cộng

ECPoint

uint8_t * ECPoint

ECPointLen

uint16_t ECPointLen

Chức năng công cộng

IsEqual

bool IsEqual(
  const EncodedECPublicKey & other
) const