Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.

nl::Weave::Mật mã::EnEncryptionRSAKey

Tóm tắt

Loại công khai

@351 enum

Thuộc tính công khai

Key
uint8_t *
Len
uint16_t

Hàm công khai

IsEqual(const EncodedRSAKey & other) const
bool
So sánh với một khóa RSA khác.

Loại công khai

@351

 @351

Thuộc tính công khai

Phím

uint8_t * Key

Len

uint16_t Len

Hàm công khai

Đảo Equal

bool IsEqual(
  const EncodedRSAKey & other
) const 

So sánh với một khóa RSA khác.

Thông tin chi tiết
Các thông số
[in] other
Đối tượng EnEncodingRSAKey sẽ so sánh khóa.
Giá trị trả về
true
Các phím bằng nhau.
false
Các phím không bằng nhau.