nl::Weave::Crypto::EncodedRSAKey

Tóm tắt

Loại công khai

@351 enum

Thuộc tính công khai

Key
uint8_t *
Len
uint16_t

Hàm công khai

IsEqual(const EncodedRSAKey & other) const
bool
So sánh với một khoá RSA khác.

Loại công khai

@351

 @351

Thuộc tính công khai

Khoá

uint8_t * Key

Len

uint16_t Len

Hàm công khai

IsEqual

bool IsEqual(
  const EncodedRSAKey & other
) const 

So sánh với một khoá RSA khác.

Thông tin chi tiết
Các tham số
[in] other
Đối tượng EncodedRSAKey với khoá cần được so sánh.
Giá trị trả về
true
Các khoá bằng nhau.
false
Các khoá không bằng nhau.