Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.
Trang này được dịch bởi Cloud Translation API.
Switch to English

nl :: Dệt :: Tiền điện tử :: Mã hóa RSAKey

Tóm lược

Các loại công khai

@351 enum

Thuộc tính công cộng

Key
uint8_t *
Len
uint16_t

Chức năng công cộng

IsEqual (const EncodedRSAKey & other) const
bool
So sánh với một khóa RSA khác.

Các loại công khai

@ 351

 @351

Thuộc tính công cộng

Chìa khóa

uint8_t * Key

Len

uint16_t Len

Chức năng công cộng

IsEqual

bool IsEqual(
  const EncodedRSAKey & other
) const 

So sánh với một khóa RSA khác.

Chi tiết
Thông số
[in] other
Đối tượng EncodedRSAKey sẽ được so sánh với khóa nào.
Giá trị trả lại
true
Các phím bằng nhau.
false
Các phím không bằng nhau.