Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.
Sử dụng bộ sưu tập để sắp xếp ngăn nắp các trang Lưu và phân loại nội dung dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn.

nl::Dệt::DeviceLayer::ConfigurationManagerImpl

#include <src/adaptations/device-layer/include/Weave/DeviceLayer/EFR32/ConfigurationManagerImpl.h>

Triển khai cụ thể đối tượng singleton ConfigurationManager cho nền tảng EFR32.

Tóm tắt

Triển khai cụ thể đối tượng singleton ConfigurationManager cho nền tảng nRF52.

Triển khai cụ thể đối tượng singleton ConfigurationManager cho nền tảng ESP32.

Tính kế thừa

<strong><span <span nêu trên

Lớp học bạn bè

Internal::GenericConfigurationManagerImpl< ConfigurationManagerImpl >
friend class
Internal::NetworkProvisioningServerImpl
friend class

Lớp học bạn bè

Nội bộ::GenericConfigurationManagerImpl< ConfigurationManagerImpl >

friend class Internal::GenericConfigurationManagerImpl< ConfigurationManagerImpl >

Nội bộ::NetworkNetworkingServerImpl

friend class Internal::NetworkProvisioningServerImpl