nl::Weave::DeviceLayer::Internal::ESP32Config

#include <src/adaptations/device-layer/include/Weave/DeviceLayer/ESP32/ESP32Config.h>

Cung cấp các hàm và định nghĩa để truy cập vào thông tin cấu hình thiết bị trên ESP32.

Tóm tắt

Lớp này được thiết kế để kết hợp với các lớp triển khai cụ thể làm phương tiện để cung cấp quyền truy cập vào thông tin cấu hình cho các lớp cơ sở chung.

Tính kế thừa

Lớp con đã biết trực tiếp:
  nl::Weave::DeviceLayer::ConfigurationManagerImpl
  nl::Weave::DeviceLayer::Internal::GroupKeyStoreImpl

Thuộc tính tĩnh công khai

kConfigKey_FabricId
const Key
kConfigKey_FabricSecret
const Key
kConfigKey_FailSafeArmed
const Key
kConfigKey_GroupKeyIndex
const Key
kConfigKey_LastUsedEpochKeyId
const Key
kConfigKey_ManufacturingDate
const Key
kConfigKey_MfrDeviceCert
const Key
kConfigKey_MfrDeviceICACerts
const Key
kConfigKey_MfrDeviceId
const Key
kConfigKey_MfrDevicePrivateKey
const Key
kConfigKey_OperationalDeviceCert
const Key
kConfigKey_OperationalDeviceICACerts
const Key
kConfigKey_OperationalDeviceId
const Key
kConfigKey_OperationalDevicePrivateKey
const Key
kConfigKey_PairedAccountId
const Key
kConfigKey_PairingCode
const Key
kConfigKey_ProductRevision
const Key
kConfigKey_SerialNum
const Key
kConfigKey_ServiceConfig
const Key
kConfigKey_ServiceId
const Key
kConfigKey_WiFiStationSecType
const Key
kConfigNamespace_WeaveConfig[]
const char
kConfigNamespace_WeaveCounters[]
const char
kConfigNamespace_WeaveFactory[]
const char
kGroupKeyNamePrefix[]
const char
kMaxConfigKeyNameLength = 15
constexpr size_t

Hàm tĩnh công khai

ClearConfigValue(Key key)
ClearNamespace(const char *ns)
ConfigValueExists(Key key)
bool
EnsureNamespace(const char *ns)
ReadConfigValue(Key key, bool & val)
ReadConfigValue(Key key, uint32_t & val)
ReadConfigValue(Key key, uint64_t & val)
ReadConfigValueBin(Key key, uint8_t *buf, size_t bufSize, size_t & outLen)
ReadConfigValueStr(Key key, char *buf, size_t bufSize, size_t & outLen)
WriteConfigValue(Key key, bool val)
WriteConfigValue(Key key, uint32_t val)
WriteConfigValue(Key key, uint64_t val)
WriteConfigValueBin(Key key, const uint8_t *data, size_t dataLen)
WriteConfigValueStr(Key key, const char *str)
WriteConfigValueStr(Key key, const char *str, size_t strLen)

Cấu trúc

nl::Weave::DeviceLayer::Internal::ESP32Config::Key

Thuộc tính tĩnh công khai

kConfigKey_FabricId

const Key kConfigKey_FabricId

kConfigKey_FabricSecret

const Key kConfigKey_FabricSecret

kConfigKey_FailSafeArmed

const Key kConfigKey_FailSafeArmed

kConfigKey_GroupKeyIndex

const Key kConfigKey_GroupKeyIndex

kConfigKey_LastUsedEpochKeyId

const Key kConfigKey_LastUsedEpochKeyId

kConfigKey_ManufacturingDate

const Key kConfigKey_ManufacturingDate

kConfigKey_MfrDeviceCert

const Key kConfigKey_MfrDeviceCert

kConfigKey_MfrDeviceICACerts

const Key kConfigKey_MfrDeviceICACerts

kConfigKey_MfrDeviceId

const Key kConfigKey_MfrDeviceId

kConfigKey_MfrDevicePrivateKey

const Key kConfigKey_MfrDevicePrivateKey

kConfigKey_OperationalDeviceCert

const Key kConfigKey_OperationalDeviceCert

kConfigKey_OperationalDeviceICACerts

const Key kConfigKey_OperationalDeviceICACerts

kConfigKey_OperationalDeviceId

const Key kConfigKey_OperationalDeviceId

kConfigKey_OperationalDevicePrivateKey

const Key kConfigKey_OperationalDevicePrivateKey

kConfigKey_PairedAccountId

const Key kConfigKey_PairedAccountId

kConfigKey_PairingCode

const Key kConfigKey_PairingCode

kConfigKey_ProductRevision

const Key kConfigKey_ProductRevision

kConfigKey_SerialNum

const Key kConfigKey_SerialNum

kConfigKey_ServiceConfig

const Key kConfigKey_ServiceConfig

kConfigKey_ServiceId

const Key kConfigKey_ServiceId

kConfigKey_WiFiStationSecType

const Key kConfigKey_WiFiStationSecType

kConfigNamespace_WeaveConfig

const char kConfigNamespace_WeaveConfig[]

kConfigNamespace_WeaveCounters

const char kConfigNamespace_WeaveCounters[]

kConfigNamespace_WeaveFactory

const char kConfigNamespace_WeaveFactory[]

kGroupKeyNamePrefix

const char kGroupKeyNamePrefix[]

kMaxConfigKeyNameLength

constexpr size_t kMaxConfigKeyNameLength = 15

Hàm tĩnh công khai

ClearConfigValue

WEAVE_ERROR ClearConfigValue(
 Key key
)

ClearNamespace

WEAVE_ERROR ClearNamespace(
 const char *ns
)

ConfigValueExists

bool ConfigValueExists(
 Key key
)

EnsureNamespace

WEAVE_ERROR EnsureNamespace(
 const char *ns
)

ReadConfigValue

WEAVE_ERROR ReadConfigValue(
 Key key,
 bool & val
)

ReadConfigValue

WEAVE_ERROR ReadConfigValue(
 Key key,
 uint32_t & val
)

ReadConfigValue

WEAVE_ERROR ReadConfigValue(
 Key key,
 uint64_t & val
)

ReadConfigValueBin

WEAVE_ERROR ReadConfigValueBin(
 Key key,
 uint8_t *buf,
 size_t bufSize,
 size_t & outLen
)

ReadConfigValueStr

WEAVE_ERROR ReadConfigValueStr(
 Key key,
 char *buf,
 size_t bufSize,
 size_t & outLen
)

WriteConfigValue

WEAVE_ERROR WriteConfigValue(
 Key key,
 bool val
)

WriteConfigValue

WEAVE_ERROR WriteConfigValue(
 Key key,
 uint32_t val
)

WriteConfigValue

WEAVE_ERROR WriteConfigValue(
 Key key,
 uint64_t val
)

WriteConfigValueBin

WEAVE_ERROR WriteConfigValueBin(
 Key key,
 const uint8_t *data,
 size_t dataLen
)

WriteConfigValueStr

WEAVE_ERROR WriteConfigValueStr(
 Key key,
 const char *str
)

WriteConfigValueStr

WEAVE_ERROR WriteConfigValueStr(
 Key key,
 const char *str,
 size_t strLen
)