Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.
Sử dụng bộ sưu tập để sắp xếp ngăn nắp các trang Lưu và phân loại nội dung dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn.

nl :: Dệt :: DeviceLayer :: Nội bộ :: DeviceDescriptionServer

#include <src/adaptations/device-layer/include/Weave/DeviceLayer/internal/DeviceDescriptionServer.h>

Triển khai cấu hình Mô tả thiết bị Weave cho thiết bị Weave.

Tóm lược

Di sản

Inherits từ: nl :: Weave :: Profiles :: DeviceDescription :: DeviceDescriptionServer

Chức năng công cộng

GetUserSelectedModeTimeout (void)
uint16_t
Init ()
IsUserSelectedModeActive (void)
bool
OnPlatformEvent (const WeaveDeviceEvent *event)
void
SetUserSelectedMode (bool val)
void
SetUserSelectedModeTimeout (uint16_t val)
void

Các chức năng được bảo vệ

DeviceDescriptionServer ()=default
DeviceDescriptionServer (const DeviceDescriptionServer &)=delete
DeviceDescriptionServer (const DeviceDescriptionServer &&)=delete
operator= (const DeviceDescriptionServer &)=delete
~DeviceDescriptionServer ()=default

Chức năng công cộng

GetUserSelectedModeTimeout

uint16_t GetUserSelectedModeTimeout(
  void
)

Trong đó

WEAVE_ERROR Init()

IsUserSelectedModeActive

bool IsUserSelectedModeActive(
  void
)

OnPlatformEvent

void OnPlatformEvent(
  const WeaveDeviceEvent *event
)

SetUserSelectedMode

void SetUserSelectedMode(
  bool val
)

SetUserSelectedModeTimeout

void SetUserSelectedModeTimeout(
  uint16_t val
)

Các chức năng được bảo vệ

DeviceDescriptionServer

 DeviceDescriptionServer()=default

DeviceDescriptionServer

 DeviceDescriptionServer(
  const DeviceDescriptionServer &
)=delete

DeviceDescriptionServer

 DeviceDescriptionServer(
  const DeviceDescriptionServer &&
)=delete

toán tử =

DeviceDescriptionServer & operator=(
  const DeviceDescriptionServer &
)=delete

~ DeviceDescriptionServer

 ~DeviceDescriptionServer()=default