Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.
Trang này được dịch bởi Cloud Translation API.
Switch to English

nl :: Dệt :: DeviceLayer :: Nội bộ :: DeviceIdentityTraitDataSource

#include <src/adaptations/device-layer/include/Weave/DeviceLayer/internal/DeviceIdentityTraitDataSource.h>

Triển khai nguồn dữ liệu cho Weave DeviceIdentityTrait.

Tóm lược

Di sản

Kế thừa từ: nl :: Weave :: Profiles :: DataManagement_Current :: TraitDataSource

Người xây dựng và Người phá hủy

DeviceIdentityTraitDataSource (void)

Chức năng công cộng

DeviceIdentityTraitDataSource

 DeviceIdentityTraitDataSource(
  void
)