Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.

nl::Weave::Devicelayer::Nội bộ::DeviceIdentityTraitDataSource

#include <src/adaptations/device-layer/include/Weave/DeviceLayer/internal/DeviceIdentityTraitDataSource.h>

Triển khai nguồn dữ liệu cho Weave DeviceIdentityTrait.

Tóm tắt

Tính kế thừa

Kế thừa từ: nl::Weave::Profiles::DataManagement_Current::TraitDataSource

Hàm dựng và hàm phá hủy

DeviceIdentityTraitDataSource(void)

Hàm công khai

DeviceIdentityTraitDataSource

 DeviceIdentityTraitDataSource(
  void
)