Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.
Sử dụng bộ sưu tập để sắp xếp ngăn nắp các trang Lưu và phân loại nội dung dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn.

nl::Weave::Devicelayer::Nội bộ::DeviceIdentityTraitDataSource

#include <src/adaptations/device-layer/include/Weave/DeviceLayer/internal/DeviceIdentityTraitDataSource.h>

Triển khai nguồn dữ liệu cho Weave DeviceIdentityTrait.

Tóm tắt

Tính kế thừa

Kế thừa từ: nl::Weave::Profiles::DataManagement_Current::TraitDataSource

Hàm dựng và hàm phá hủy

DeviceIdentityTraitDataSource(void)

Hàm công khai

DeviceIdentityTraitDataSource

 DeviceIdentityTraitDataSource(
  void
)