nl::Weave::Profiles::DataManagement_Current::TraitDataSource

Đây là lớp trừu tượng.

Tóm tắt

Tính kế thừa

Kế thừa từ: nl::Weave::Profiles::DataManagement_Current::TraitSchemaEngine::IGetDataDelegate
Lớp con đã biết trực tiếp: nl::Weave::DeviceLayer::Internal::DeviceIdentityTraitDataSource

Hàm khởi tạo và hàm phá

TraitDataSource(const TraitSchemaEngine *aEngine)
~TraitDataSource()

Loại công khai

EventType enum

Thuộc tính công khai

mRootIsDirty
bool

Thuộc tính được bảo vệ

mManagedVersion
bool
mSchemaEngine

Hàm công khai

ClearRootDirty(void)
void
GetSchemaEngine(void) const
GetVersion(void)
uint64_t
IsRootDirty(void) const
bool
Lock(void)
OnCustomCommand(Command *aCommand, const nl::Weave::WeaveMessageInfo *aMsgInfo, nl::Weave::PacketBuffer *aPayload, const uint64_t & aCommandType, const bool aIsExpiryTimeValid, const int64_t & aExpiryTimeMicroSecond, const bool aIsMustBeVersionValid, const uint64_t & aMustBeVersion, nl::Weave::TLV::TLVReader & aArgumentReader)
virtual void
Trình xử lý cho lệnh tuỳ chỉnh.
OnCustomCommand(Command *aCommand, const nl::Weave::WeaveMessageInfo *aMsgInfo, nl::Weave::PacketBuffer *aPayload, nl::Weave::TLV::TLVReader & aArgumentReader)
virtual void
Trình xử lý cho lệnh tuỳ chỉnh.
OnEvent(uint16_t aType, void *aInEventParam)
virtual WEAVE_ERROR
ReadData(PropertyPathHandle aHandle, uint64_t aTagToWrite, TLV::TLVWriter & aWriter)
SetDirty(PropertyPathHandle aPropertyHandle)
void
SetRootDirty(void)
void
SetVersion(uint64_t version)
void
Unlock(void)

Hàm được bảo vệ

GetData(PropertyPathHandle aHandle, uint64_t aTagToWrite, nl::Weave::TLV::TLVWriter & aWriter, bool & aIsNull, bool & aIsPresent) __OVERRIDE
virtual WEAVE_ERROR
Khi được cung cấp một ô điều khiển đường dẫn đến một nút, một trình ghi TLV và các giá trị boolean cho biết giá trị có rỗng hay không, hãy lấy dữ liệu từ nguồn trait sẽ tạo một thông báo.
GetLeafData(PropertyPathHandle aLeafHandle, uint64_t aTagToWrite, nl::Weave::TLV::TLVWriter & aWriter) __OVERRIDE=0
virtual WEAVE_ERROR
Cung cấp một ô điều khiển đường dẫn đến một nút lá và một trình ghi TLV, hãy lấy dữ liệu từ hàm được gọi.
IncrementVersion(void)
void

Loại công khai

EventType

 EventType

Thuộc tính công khai

mRootIsDirty

bool mRootIsDirty

Thuộc tính được bảo vệ

mManagedVersion

bool mManagedVersion

mSchemaEngine

const TraitSchemaEngine * mSchemaEngine

Hàm công khai

ClearRootDirty

void ClearRootDirty(
 void
)

GetSchemaEngine

const TraitSchemaEngine * GetSchemaEngine(
 void
) const 

GetVersion

uint64_t GetVersion(
 void
)

IsRootDirty

bool IsRootDirty(
 void
) const 

Khoá

WEAVE_ERROR Lock(
 void
)

OnCustomCommand

virtual void OnCustomCommand(
 Command *aCommand,
 const nl::Weave::WeaveMessageInfo *aMsgInfo,
 nl::Weave::PacketBuffer *aPayload,
 const uint64_t & aCommandType,
 const bool aIsExpiryTimeValid,
 const int64_t & aExpiryTimeMicroSecond,
 const bool aIsMustBeVersionValid,
 const uint64_t & aMustBeVersion,
 nl::Weave::TLV::TLVReader & aArgumentReader
)

Trình xử lý cho lệnh tuỳ chỉnh.

Đây là một phương thức ảo. Nếu không bị ghi đè, hành vi mặc định là trả về báo cáo trạng thái có mã trạng thái Common::kStatus_UnsupportedMessage

OnCustomCommand

virtual void OnCustomCommand(
 Command *aCommand,
 const nl::Weave::WeaveMessageInfo *aMsgInfo,
 nl::Weave::PacketBuffer *aPayload,
 nl::Weave::TLV::TLVReader & aArgumentReader
)

Trình xử lý cho lệnh tuỳ chỉnh.

Đây là một phương thức ảo. Nếu không bị ghi đè, hành vi mặc định là trả về báo cáo trạng thái có mã trạng thái Common::kStatus_UnsupportedMessage

OnEvent

virtual WEAVE_ERROR OnEvent(
 uint16_t aType,
 void *aInEventParam
)

ReadData

WEAVE_ERROR ReadData(
 PropertyPathHandle aHandle,
 uint64_t aTagToWrite,
 TLV::TLVWriter & aWriter
)

SetDirty

void SetDirty(
 PropertyPathHandle aPropertyHandle
)

SetRootDirty

void SetRootDirty(
 void
)

SetVersion

void SetVersion(
 uint64_t version
)

TraitDataSource

 TraitDataSource(
 const TraitSchemaEngine *aEngine
)

Mở khoá

WEAVE_ERROR Unlock(
 void
)

~TraitDataSource

virtual ~TraitDataSource()

Hàm được bảo vệ

GetData

virtual WEAVE_ERROR GetData(
 PropertyPathHandle aHandle,
 uint64_t aTagToWrite,
 nl::Weave::TLV::TLVWriter & aWriter,
 bool & aIsNull,
 bool & aIsPresent
) __OVERRIDE

Khi được cung cấp một ô điều khiển đường dẫn đến một nút, một trình ghi TLV và các giá trị boolean cho biết giá trị có rỗng hay không, hãy lấy dữ liệu từ nguồn trait sẽ tạo một thông báo.

Nếu handle đường dẫn không phải là nút lá, TDM sẽ xử lý việc ghi các giá trị cho trình ghi (như mở vùng chứa, vô hiệu hóa cấu trúc, v.v.). Nếu một nút không có lá có giá trị rỗng hoặc không có, TDM sẽ không gọi GetData cho các nút con.

Hàm này chỉ được gọi cho những tên người dùng có thể nhận giá trị rỗng, không bắt buộc, tạm thời hoặc lá. Theo dự kiến, mọi đặc điểm có tên người dùng đã bật các tuỳ chọn đó sẽ triển khai logic thích hợp để điền aIsNull và aIsPresent.

Thông tin chi tiết
Thông số
[in] aHandle
PropertiesPathHandle được đề cập.
[in] aTagToWrite
Thẻ cần ghi cho aHandle.
[in,out] aWriter
Người viết các phần tử TLV.
[out] aIsNull
aHandle có bị vô hiệu hóa không? Nếu có, TDM sẽ ghi một phần tử rỗng. Nếu aHandle không phải là một lá, TDM sẽ bỏ qua các thành phần con của nó.
[out] aIsPresent
aHandle có xuất hiện không? Nếu không và nếu aHandle không phải là một lá, TDM sẽ bỏ qua đường dẫn và các đường dẫn con.
Giá trị trả về
WEAVE_NO_ERROR
Khi thành công.
other
Không thể truy xuất dữ liệu và ghi dữ liệu vào người viết.

GetLeafData

virtual WEAVE_ERROR GetLeafData(
 PropertyPathHandle aLeafHandle,
 uint64_t aTagToWrite,
 nl::Weave::TLV::TLVWriter & aWriter
) __OVERRIDE=0

Cung cấp một ô điều khiển đường dẫn đến một nút lá và một trình ghi TLV, hãy lấy dữ liệu từ hàm được gọi.

Thông tin chi tiết
Giá trị trả về
WEAVE_NO_ERROR
Khi thành công.
other
Không thể truy xuất dữ liệu và ghi dữ liệu vào người viết.

IncrementVersion

void IncrementVersion(
 void
)