Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.
Sử dụng bộ sưu tập để sắp xếp ngăn nắp các trang Lưu và phân loại nội dung dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn.

nl::Weave::Devicelayer::Nội bộ::EchoServer

#include <src/adaptations/device-layer/include/Weave/DeviceLayer/internal/EchoServer.h>

Triển khai cấu hình Echove cho thiết bị dệt.

Tóm tắt

Tính kế thừa

Kế thừa từ: nl::Weave::Profiles::Echo_Next::WeaveEchoServer

Hàm công khai

Init()

Hàm được bảo vệ

EchoServer()=default
EchoServer(const EchoServer &)=delete
EchoServer(const EchoServer &&)=delete
operator=(const EchoServer &)=delete
~EchoServer()=default

Hàm công khai

Số nguyên

WEAVE_ERROR Init()

Hàm được bảo vệ

Máy chủ EchoServer

 EchoServer()=default

Máy chủ EchoServer

 EchoServer(
  const EchoServer &
)=delete

Máy chủ EchoServer

 EchoServer(
  const EchoServer &&
)=delete

toán tử=

EchoServer & operator=(
  const EchoServer &
)=delete

~EchoServer

 ~EchoServer()=default