nl::Weave::DeviceLayer::Internal::EchoServer

#include <src/adaptations/device-layer/include/Weave/DeviceLayer/internal/EchoServer.h>

Triển khai cấu hình Weave Echo cho thiết bị dệt.

Tóm tắt

Tính kế thừa

Kế thừa từ: nl::Weave::Profiles::Echo_Next::WeaveEchoServer

Hàm công khai

Init()

Hàm được bảo vệ

EchoServer()=default
EchoServer(const EchoServer &)=delete
EchoServer(const EchoServer &&)=delete
operator=(const EchoServer &)=delete
~EchoServer()=default

Hàm công khai

Bắt đầu

WEAVE_ERROR Init()

Hàm được bảo vệ

EchoServer

 EchoServer()=default

EchoServer

 EchoServer(
  const EchoServer &
)=delete

EchoServer

 EchoServer(
  const EchoServer &&
)=delete

toán tử=

EchoServer & operator=(
  const EchoServer &
)=delete

~Máy chủ tiếng vọng

 ~EchoServer()=default