Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.
Trang này được dịch bởi Cloud Translation API.
Switch to English

nl :: Dệt :: DeviceLayer :: Nội bộ :: EchoServer

#include <src/adaptations/device-layer/include/Weave/DeviceLayer/internal/EchoServer.h>

Triển khai Cấu hình tiếng vọng Weave cho thiết bị Weave.

Tóm lược

Di sản

Kế thừa từ: nl :: Weave :: Profiles :: Echo_Next :: WeaveEchoServer

Chức năng công cộng

Init ()

Các chức năng được bảo vệ

EchoServer ()=default
EchoServer (const EchoServer &)=delete
EchoServer (const EchoServer &&)=delete
operator= (const EchoServer &)=delete
~EchoServer ()=default

Chức năng công cộng

Trong đó

WEAVE_ERROR Init()

Các chức năng được bảo vệ

EchoServer

 EchoServer()=default

EchoServer

 EchoServer(
  const EchoServer &
)=delete

EchoServer

 EchoServer(
  const EchoServer &&
)=delete

toán tử =

EchoServer & operator=(
  const EchoServer &
)=delete

~ EchoServer

 ~EchoServer()=default