Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.
Sử dụng bộ sưu tập để sắp xếp ngăn nắp các trang Lưu và phân loại nội dung dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn.

nl::Weave::Devicelayer::Nội bộ::Cấp phép nhà máy

#include <src/adaptations/device-layer/include/Weave/DeviceLayer/internal/FactoryProvisioning.h>

Triển khai mặc định của tính năng cấp phép về trạng thái ban đầu của thiết bị.

Tóm tắt

Tính kế thừa

Kế thừa từ: nl::Weave::DeviceClass::internal::FactoryProvideingBase< FactorySupplying >