nl::Weave::Devicelayer::Nội bộ::Cấp phép nhà máy

#include <src/adaptations/device-layer/include/Weave/DeviceLayer/internal/FactoryProvisioning.h>

Triển khai mặc định của tính năng cấp phép về trạng thái ban đầu của thiết bị.

Tóm tắt

Tính kế thừa

Kế thừa từ: nl::Weave::DeviceClass::internal::FactoryProvideingBase< FactorySupplying >