Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.
Trang này được dịch bởi Cloud Translation API.
Switch to English

nl :: Dệt :: DeviceLayer :: Nội bộ :: Nhà máy cung cấp

#include <src/adaptations/device-layer/include/Weave/DeviceLayer/internal/FactoryProvisioning.h>

Triển khai mặc định tính năng cung cấp thiết bị của nhà máy.

Tóm lược

Di sản

Kế thừa từ: nl :: Weave :: DeviceLayer :: Internal :: FactoryProvisinstallBase <FactoryProvisinstall>