nl::Weave::DeviceLayer::Internal::FactoryProvisioning

#include <src/adaptations/device-layer/include/Weave/DeviceLayer/internal/FactoryProvisioning.h>

Triển khai mặc định tính năng cấp phép ban đầu của thiết bị.

Tóm tắt

Tính kế thừa

Kế thừa từ: nl::Weave::DeviceLayer::Nội bộ::FactoryCung cấpBase< FactoryCung cấp >