nl::Weave::DeviceLayer::Internal::GenericConnectivityManagerImpl_NoBLE

#include <src/adaptations/device-layer/include/Weave/DeviceLayer/internal/GenericConnectivityManagerImpl_NoBLE.h>

Cung cấp cách triển khai chung các tính năng ConnectivityManager dành riêng cho BLE cho các nền tảng không hỗ trợ BLE.

Tóm tắt

Lớp này dành cho lớp ConnectivityManagerImpl kế thừa (trực tiếp hoặc gián tiếp) của lớp này, cũng xuất hiện dưới dạng thông số ImplClass của mẫu.

Các thành phần của lớp này đều là các phương thức cùng dòng không làm gì cả và trả về các giá trị trả về tĩnh. Điều này cho phép trình biên dịch tối ưu hoá mã bị gián đoạn mà không cần sử dụng #ifdef. Ví dụ:

``` if (ConnectivityMgr().GetWoBLEServiceMode() != ConnectivityManager::kWoBLEServiceMode_NotSupported) { // ... làm việc gì đó trên thiết bị hỗ trợ WoBLE ... } ```

Hàm công khai

_GetBLEDeviceName(char *buf, size_t bufSize)
_GetWoBLEServiceMode(void)
ConnectivityManager::WoBLEServiceMode
_IsBLEAdvertisingEnabled(void)
bool
_IsBLEFastAdvertisingEnabled(void)
bool
_NumBLEConnections(void)
uint16_t
_SetBLEAdvertisingEnabled(bool val)
_SetBLEDeviceName(const char *deviceName)
_SetBLEFastAdvertisingEnabled(bool val)
_SetWoBLEServiceMode(ConnectivityManager::WoBLEServiceMode val)

Hàm tĩnh công khai

_WoBLEServiceModeToStr(ConnectivityManager::WoBLEServiceMode mode)
const char *

Hàm công khai

_GetBLEDeviceName

WEAVE_ERROR _GetBLEDeviceName(
 char *buf,
 size_t bufSize
)

_GetWoBLEServiceMode

ConnectivityManager::WoBLEServiceMode _GetWoBLEServiceMode(
 void
)

_IsBLEadvertisingEnabled

bool _IsBLEAdvertisingEnabled(
 void
)

_IsBLEFastAdvertisingEnabled

bool _IsBLEFastAdvertisingEnabled(
 void
)

_NumBLEConnections (Kết nối)

uint16_t _NumBLEConnections(
 void
)

_SetBLEadvertisingEnabled

WEAVE_ERROR _SetBLEAdvertisingEnabled(
 bool val
)

_SetBLEDeviceName (Tên thiết bị)

WEAVE_ERROR _SetBLEDeviceName(
 const char *deviceName
)

_SetBLEFastadvertisingEnabled

WEAVE_ERROR _SetBLEFastAdvertisingEnabled(
 bool val
)

_SetWoBLEServiceMode

WEAVE_ERROR _SetWoBLEServiceMode(
 ConnectivityManager::WoBLEServiceMode val
)

Hàm tĩnh công khai

_WoBLEServiceModeToStr

const char * _WoBLEServiceModeToStr(
 ConnectivityManager::WoBLEServiceMode mode
)