Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.

nl::Weave::Devicelayer::ConnectivityManagerimpl

#include <src/adaptations/device-layer/include/Weave/DeviceLayer/EFR32/ConnectivityManagerImpl.h>

Triển khai cụ thể đối tượng singleton ConnectivityManager cho nền tảng Silicon Labs EFR32.

Tóm tắt

Triển khai cụ thể đối tượng singleton ConnectivityManager cho các nền tảng Nordic nRF52.

Triển khai cụ thể đối tượng singleton ConnectivityManager cho nền tảng ESP32.

Tính kế thừa

175