Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.
Trang này được dịch bởi Cloud Translation API.
Switch to English

nl :: Dệt :: DeviceLayer :: ConnectivityManagerImpl

#include <src/adaptations/device-layer/include/Weave/DeviceLayer/EFR32/ConnectivityManagerImpl.h>

Triển khai cụ thể đối tượng Singleton ConnectivityManager cho các nền tảng EFR32 của Silicon Labs.

Tóm lược

Triển khai cụ thể đối tượng ConnectivityManager singleton cho các nền tảng nRF52 của Bắc Âu.

Triển khai cụ thể của đối tượng ConnectivityManager singleton cho nền tảng ESP32.

Di sản

Kế thừa từ:
  nl :: Weave :: DeviceLayer :: ConnectivityManager
  nl :: Weave :: DeviceLayer :: Internal :: GenericConnectivityManagerImpl <ConnectivityManagerImpl>
  nl :: Weave :: DeviceLayer :: Internal :: GenericConnectivityManagerImpl_BLE <ConnectivityManagerImpl>
  nl :: Weave :: DeviceLayer :: Internal :: GenericConnectivityManagerImpl_Thread <ConnectivityManagerImpl>
  nl :: Weave :: DeviceLayer :: Internal :: GenericConnectivityManagerImpl_NoWiFi <ConnectivityManagerImpl>
  nl :: Weave :: DeviceLayer :: Internal :: GenericConnectivityManagerImpl_NoTunnel <ConnectivityManagerImpl>
  nl :: Weave :: DeviceLayer :: ConnectivityManager
  nl :: Weave :: DeviceLayer :: Internal :: GenericConnectivityManagerImpl <ConnectivityManagerImpl>
  nl :: Weave :: DeviceLayer :: Internal :: GenericConnectivityManagerImpl_BLE <ConnectivityManagerImpl>
  nl :: Weave :: DeviceLayer :: Internal :: GenericConnectivityManagerImpl_Thread <ConnectivityManagerImpl>
  nl :: Weave :: DeviceLayer :: ConnectivityManager
  nl :: Weave :: DeviceLayer :: Internal :: GenericConnectivityManagerImpl <ConnectivityManagerImpl>
  nl :: Weave :: DeviceLayer :: Internal :: GenericConnectivityManagerImpl_BLE <ConnectivityManagerImpl>
  nl :: Weave :: DeviceLayer :: Internal :: GenericConnectivityManagerImpl_Thread <ConnectivityManagerImpl>
  nl :: Weave :: DeviceLayer :: Internal :: GenericConnectivityManagerImpl_NoWiFi <ConnectivityManagerImpl>
  nl :: Weave :: DeviceLayer :: Internal :: GenericConnectivityManagerImpl_NoTunnel <ConnectivityManagerImpl>