nl::Weave::DeviceLayer::Internal::GenericConnectivityManagerImpl_NoTunnel

#include <src/adaptations/device-layer/include/Weave/DeviceLayer/internal/GenericConnectivityManagerImpl_NoTunnel.h>

Cung cấp cách triển khai chung các tính năng ConnectivityManager dành riêng cho đường hầm dịch vụ cho các nền tảng không hỗ trợ đường hầm dịch vụ.

Tóm tắt

Lớp này dành cho lớp ConnectivityManagerImpl kế thừa (trực tiếp hoặc gián tiếp) của lớp này, cũng xuất hiện dưới dạng thông số ImplClass của mẫu.

Các thành phần của lớp này đều là các phương thức cùng dòng không làm gì cả và trả về các giá trị trả về tĩnh. Điều này cho phép trình biên dịch tối ưu hoá mã bị gián đoạn mà không cần sử dụng #ifdef. Ví dụ:

``` if (ConnectivityMgr().GetServiceTunnelMode() != ConnectivityManager::kWoBLEServiceMode_NotSupported) { // ... làm việc gì đó trên thiết bị hỗ trợ đường hầm dịch vụ ... } ```

Hàm công khai

_GetServiceTunnelMode(void)
ConnectivityManager::ServiceTunnelMode
_HaveServiceConnectivityViaTunnel(void)
bool
_IsServiceTunnelConnected(void)
bool
_IsServiceTunnelRestricted(void)
bool
_SetServiceTunnelMode(ConnectivityManager::ServiceTunnelMode val)

Hàm tĩnh công khai

_ServiceTunnelModeToStr(ConnectivityManager::ServiceTunnelMode mode)
const char *

Hàm công khai

_GetServiceTunnelMode

ConnectivityManager::ServiceTunnelMode _GetServiceTunnelMode(
  void
)

_HaveServiceConnectivityViaTunnel

bool _HaveServiceConnectivityViaTunnel(
  void
)

_IsServiceTunnelConnected

bool _IsServiceTunnelConnected(
  void
)

_IsServiceTunnelRestrict

bool _IsServiceTunnelRestricted(
  void
)

_SetServiceTunnelMode

WEAVE_ERROR _SetServiceTunnelMode(
  ConnectivityManager::ServiceTunnelMode val
)

Hàm tĩnh công khai

_ServiceTunnelModeToStr

const char * _ServiceTunnelModeToStr(
  ConnectivityManager::ServiceTunnelMode mode
)