Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.
Trang này được dịch bởi Cloud Translation API.
Switch to English

nl :: Dệt :: DeviceLayer :: Nội bộ :: GenericConnectivityManagerImpl

#include <src/adaptations/device-layer/include/Weave/DeviceLayer/internal/GenericConnectivityManagerImpl.h>

Cung cấp triển khai chung các tính năng ConnectivityManager hoạt động trên nhiều nền tảng.

Tóm lược

Mẫu này chứa các triển khai các tính năng được chọn từ giao diện trừu tượng ConnectivityManager phù hợp để sử dụng trên tất cả các nền tảng. Nó dự định sẽ được kế thừa (trực tiếp hoặc gián tiếp) bởi lớp ConfigurationManagerImpl , lớp này cũng xuất hiện dưới dạng tham số ImplClass của mẫu.

Chức năng công cộng

_GetUserSelectedModeTimeout (void)
uint16_t
_IsUserSelectedModeActive (void)
bool
_SetUserSelectedMode (bool val)
void
_SetUserSelectedModeTimeout (uint16_t val)
void

Chức năng công cộng

_GetUserSelectedModeTimeout

uint16_t _GetUserSelectedModeTimeout(
  void
)

_IsUserSelectedModeActive

bool _IsUserSelectedModeActive(
  void
)

_SetUserSelectedMode

void _SetUserSelectedMode(
  bool val
)

_SetUserSelectedModeTimeout

void _SetUserSelectedModeTimeout(
  uint16_t val
)