nl::Weave::DeviceLayer::Internal::GenericConnectivityManagerImpl

#include <src/adaptations/device-layer/include/Weave/DeviceLayer/internal/GenericConnectivityManagerImpl.h>

Cung cấp cách triển khai chung các tính năng ConnectivityManager hoạt động trên nhiều nền tảng.

Tóm tắt

Mẫu này chứa cách triển khai một số tính năng trên giao diện trừu tượng ConnectivityManager phù hợp để sử dụng trên tất cả nền tảng. Mẫu này sẽ được lớp ConfigurationManagerImpl kế thừa (trực tiếp hoặc gián tiếp) dưới dạng thông số ImplClass của mẫu.

Hàm công khai

_GetUserSelectedModeTimeout(void)
uint16_t
_IsUserSelectedModeActive(void)
bool
_SetUserSelectedMode(bool val)
void
_SetUserSelectedModeTimeout(uint16_t val)
void

Hàm công khai

_GetUserSelectedModeTimeout

uint16_t _GetUserSelectedModeTimeout(
  void
)

_IsUserSelectedModeActive

bool _IsUserSelectedModeActive(
  void
)

_SetUserSelectedMode

void _SetUserSelectedMode(
  bool val
)

_SetUserSelectedModeTimeout

void _SetUserSelectedModeTimeout(
  uint16_t val
)