Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.
Sử dụng bộ sưu tập để sắp xếp ngăn nắp các trang Lưu và phân loại nội dung dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn.

nl :: Dệt :: DeviceLayer :: Nội bộ :: NetworkProvisratingServer

#include <src/adaptations/device-layer/include/Weave/DeviceLayer/internal/NetworkProvisioningServer.h>

Cung cấp dịch vụ cấp phép mạng cho Thiết bị dệt.

Tóm lược

Di sản

Các lớp con đã biết trực tiếp:
  nl :: Weave :: DeviceLayer :: Internal :: NetworkProvisinstallServerImpl
  nl :: Weave :: DeviceLayer :: Internal :: NetworkProvisinstallServerImpl
  nl :: Weave :: DeviceLayer :: Internal :: NetworkProvisinstallServerImpl

Chức năng công cộng

GetDelegate (void)
Init (void)
OnPlatformEvent (const WeaveDeviceEvent *event)
void
ScanInProgress (void)
bool
StartPendingScan (void)
void

Các chức năng được bảo vệ

NetworkProvisioningServer ()=default
NetworkProvisioningServer (const NetworkProvisioningServer &)=delete
NetworkProvisioningServer (const NetworkProvisioningServer &&)=delete
operator= (const NetworkProvisioningServer &)=delete
~NetworkProvisioningServer ()=default

Chức năng công cộng

GetDelegate

NetworkProvisioningDelegate * GetDelegate(
  void
)

Trong đó

WEAVE_ERROR Init(
  void
)

OnPlatformEvent

void OnPlatformEvent(
  const WeaveDeviceEvent *event
)

ScanInProgress

bool ScanInProgress(
  void
)

StartPendingScan

void StartPendingScan(
  void
)

Các chức năng được bảo vệ

NetworkProvisratingServer

 NetworkProvisioningServer()=default

NetworkProvisratingServer

 NetworkProvisioningServer(
  const NetworkProvisioningServer &
)=delete

NetworkProvisratingServer

 NetworkProvisioningServer(
  const NetworkProvisioningServer &&
)=delete

toán tử =

NetworkProvisioningServer & operator=(
  const NetworkProvisioningServer &
)=delete

~ Máy chủ quản lý mạng

 ~NetworkProvisioningServer()=default