Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.

nl :: Dệt :: DeviceLayer :: Nội bộ :: ThreadTelemetry

Tóm lược

Di sản

Inherits từ: nl :: Weave :: DeviceLayer :: Nội :: WeaveTelemetryBase

Các chức năng được bảo vệ

GetTelemetryStatsAndLogEvent (void)
virtual void

Các chức năng được bảo vệ

GetTelemetryStatsAndLogEvent

virtual void GetTelemetryStatsAndLogEvent(
  void
)