nl :: Dệt :: DeviceLayer :: Nội bộ :: WeaveTelemetryBase

Đây là một lớp trừu tượng.

#include <src/adaptations/device-layer/include/Weave/DeviceLayer/NetworkTelemetryManager.h>

Đây là một lớp cơ sở xử lý các chức năng đo từ xa mạng cho các mạng khác nhau.

Tóm lược

Di sản

Các lớp con đã biết trực tiếp:
  nl :: Weave :: DeviceLayer :: Internal :: ThreadTelemetry
  nl :: Weave :: DeviceLayer :: Internal :: ThreadTopology
  nl :: Weave :: DeviceLayer :: Internal :: TunnelTelemetry
  nl :: Weave :: DeviceLayer :: Internal :: WiFiTelemetry

Người xây dựng và Người phá hủy

WeaveTelemetryBase ()

Chức năng công cộng

Disable (void)
void
Enable (void)
void
GetPollingInterval (void) const
uint32_t
Init (uint32_t aIntervalMsec)
void
IsEnabled (void) const
bool
SetPollingInterval (uint32_t aIntervalMsec)
void

Chức năng công cộng

Vô hiệu hóa

void Disable(
  void
)

Kích hoạt

void Enable(
  void
)

GetPollingInterval

uint32_t GetPollingInterval(
  void
) const 

Trong đó

void Init(
  uint32_t aIntervalMsec
)

Được kích hoạt

bool IsEnabled(
  void
) const 

SetPollingInterval

void SetPollingInterval(
  uint32_t aIntervalMsec
)

WeaveTelemetryBase

 WeaveTelemetryBase()