nl::Weave::DeviceLayer::Internal::WeaveTelemetryBase

Đây là lớp trừu tượng.

#include <src/adaptations/device-layer/include/Weave/DeviceLayer/NetworkTelemetryManager.h>

Đây là lớp cơ sở xử lý các hàm đo từ xa của mạng cho nhiều mạng.

Tóm tắt

Tính kế thừa

Lớp con đã biết trực tiếp:
  nl::Weave::DeviceLayer::Internal::ThreadTelemetry
  nl::Weave::DeviceLayer::Internal::ThreadTopology
  nl::Weave::DeviceLayer::Internal::TunnelTelemetry
nl::Weave::DeviceLayer::Internal::WiFiTelemetry

Hàm khởi tạo và hàm phá

WeaveTelemetryBase()

Hàm công khai

Disable(void)
void
Enable(void)
void
GetPollingInterval(void) const
uint32_t
Init(uint32_t aIntervalMsec)
void
IsEnabled(void) const
bool
SetPollingInterval(uint32_t aIntervalMsec)
void

Hàm công khai

Tắt

void Disable(
  void
)

Bật

void Enable(
  void
)

GetPollingInterval

uint32_t GetPollingInterval(
  void
) const 

Bắt đầu

void Init(
  uint32_t aIntervalMsec
)

IsEnabled

bool IsEnabled(
  void
) const 

SetPollingInterval

void SetPollingInterval(
  uint32_t aIntervalMsec
)

WeaveTelemetryBase

 WeaveTelemetryBase()