Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.
Trang này được dịch bởi Cloud Translation API.
Switch to English

nl :: Dệt :: DeviceLayer :: Nội bộ :: ThreadTopology

Tóm lược

Di sản

Kế thừa từ: nl :: Weave :: DeviceLayer :: Internal :: WeaveTelemetryBase

Các chức năng được bảo vệ

GetTelemetryStatsAndLogEvent (void)
virtual void

Các chức năng được bảo vệ

GetTelemetryStatsAndLogEvent

virtual void GetTelemetryStatsAndLogEvent(
  void
)