nl::Weave::DeviceLayer::PlatformManagerImpl

#include <src/adaptations/device-layer/include/Weave/DeviceLayer/EFR32/PlatformManagerImpl.h>

Cách triển khai cụ thể của đối tượng singleton PlatformManager cho nền tảng EFR32.

Tóm tắt

Cách triển khai cụ thể của đối tượng singleton PlatformManager cho nền tảng nRF52.

Cách triển khai cụ thể của đối tượng singleton PlatformManager cho nền tảng ESP32.

Tính kế thừa

Kế thừa từ:
  nl::Weave::DeviceLayer::PlatformManager
  nl::Weave::DeviceLayer::Internal::GenericPlatformManagerImpl_FreeRTOS< PlatformManagerImpl >
  nl::Weave::DeviceLayer::PlatformManagernl::Weave::DeviceLayer::PlatformManager

Lớp bạn bè

Internal::BLEManagerImpl
friend class

Hàm công khai

InitLwIPCoreLock(void)

Hàm tĩnh công khai

HandleESPSystemEvent(void *ctx, system_event_t *event)
esp_err_t

Lớp bạn bè

Nội bộ::BLEManagerImpl

friend class Internal::BLEManagerImpl

Hàm công khai

InitLwIPCoreLock

WEAVE_ERROR InitLwIPCoreLock(
  void
)

Hàm tĩnh công khai

HandleESPSystemEvent

esp_err_t HandleESPSystemEvent(
  void *ctx,
  system_event_t *event
)