nl::Weave::DeviceLayer::PlatformManager

#include <src/adaptations/device-layer/include/Weave/DeviceLayer/PlatformManager.h>

Cung cấp các tính năng để khởi chạy và tương tác với ngăn xếp mạng Weave trên thiết bị có hỗ trợ Weave.

Tóm tắt

Tính kế thừa

Lớp con đã biết trực tiếp:
  nl::Weave::DeviceLayer::PlatformManagerImpl
  nl::Weave::DeviceLayer::PlatformManagerImpl
  nl::Weave::DeviceLayer::PlatformManagerImpl

Loại công khai

EventHandlerFunct)(const WeaveDeviceEvent *event, intptr_t arg) typedef
void(*

Lớp bạn bè

Internal::BLEManagerImpl
friend class
Internal::FabricProvisioningServer
friend class
Internal::GenericConfigurationManagerImpl
friend class
Internal::GenericConnectivityManagerImpl_Thread
friend class
Internal::GenericPlatformManagerImpl
friend class
Internal::GenericPlatformManagerImpl_FreeRTOS
friend class
Internal::GenericThreadStackManagerImpl_OpenThread
friend class
Internal::GenericThreadStackManagerImpl_OpenThread_LwIP
friend class
Internal::ServiceProvisioningServer
friend class

Hàm công khai

AddEventHandler(EventHandlerFunct handler, intptr_t arg)
InitWeaveStack()
LockWeaveStack(void)
void
RemoveEventHandler(EventHandlerFunct handler, intptr_t arg)
void
RunEventLoop(void)
void
ScheduleWork(AsyncWorkFunct workFunct, intptr_t arg)
void
StartEventLoopTask(void)
TryLockWeaveStack(void)
bool
UnlockWeaveStack(void)
void

Hàm được bảo vệ

PlatformManager()=default
PlatformManager(const PlatformManager &)=delete
PlatformManager(const PlatformManager &&)=delete
operator=(const PlatformManager &)=delete
~PlatformManager()=default

Loại công khai

EventHandlerFunct

void(* EventHandlerFunct)(const WeaveDeviceEvent *event, intptr_t arg)

Lớp bạn bè

Nội bộ::BLEManagerImpl

friend class Internal::BLEManagerImpl

Nội bộ::FabricprovideingServer

friend class Internal::FabricProvisioningServer

Nội bộ::GenericConfigurationManagerImpl

friend class Internal::GenericConfigurationManagerImpl

Internal::GenericConnectivityManagerImpl_Thread

friend class Internal::GenericConnectivityManagerImpl_Thread

Nội bộ::GenericPlatformManagerImpl

friend class Internal::GenericPlatformManagerImpl

Internal::GenericPlatformManagerImpl_FreeRTOS

friend class Internal::GenericPlatformManagerImpl_FreeRTOS

Internal::GenericThreadStackManagerImpl_OpenThread

friend class Internal::GenericThreadStackManagerImpl_OpenThread

Internal::GenericThreadStackManagerImpl_OpenThread_LwIP

friend class Internal::GenericThreadStackManagerImpl_OpenThread_LwIP

Nội bộ::ServiceprovideingServer

friend class Internal::ServiceProvisioningServer

Hàm công khai

AddEventHandler

WEAVE_ERROR AddEventHandler(
 EventHandlerFunct handler,
 intptr_t arg
)

InitWeaveStack

WEAVE_ERROR InitWeaveStack()

LockWeaveStack

void LockWeaveStack(
 void
)

RemoveEventHandler

void RemoveEventHandler(
 EventHandlerFunct handler,
 intptr_t arg
)

RunEventLoop

void RunEventLoop(
 void
)

ScheduleWork

void ScheduleWork(
 AsyncWorkFunct workFunct,
 intptr_t arg
)

StartEventLoopTask

WEAVE_ERROR StartEventLoopTask(
 void
)

TryLockWeaveStack

bool TryLockWeaveStack(
 void
)

UnlockWeaveStack

void UnlockWeaveStack(
 void
)

Hàm được bảo vệ

PlatformManager

 PlatformManager()=default

PlatformManager

 PlatformManager(
 const PlatformManager &
)=delete

PlatformManager

 PlatformManager(
 const PlatformManager &&
)=delete

toán tử=

PlatformManager & operator=(
 const PlatformManager &
)=delete

~Trình quản lý nền tảng

 ~PlatformManager()=default