nl::Weave::JNIUtils

Tóm tắt

Thuộc tính tĩnh công khai

sJVM
JavaVM *
sJavaObjectClass
jclass

Hàm tĩnh công khai

GetGlobalClassRef(JNIEnv *env, const char *clsType, jclass & outCls)
Init(JavaVM *jvm, JNIEnv *env, const char *weaveErrorClassName)
J2N_ByteArray(JNIEnv *env, jbyteArray inArray, uint8_t *& outArray, uint32_t & outArrayLen)
J2N_ByteArrayFieldVal(JNIEnv *env, jobject obj, const char *fieldName, uint8_t *& outArray, uint32_t & outArrayLen)
J2N_ByteArrayInPlace(JNIEnv *env, jbyteArray inArray, uint8_t *outArray, uint32_t maxArrayLen)
J2N_EnumFieldVal(JNIEnv *env, jobject obj, const char *fieldName, const char *fieldType, int & outVal)
J2N_EnumVal(JNIEnv *env, jobject enumObj, int & outVal)
J2N_IntFieldVal(JNIEnv *env, jobject obj, const char *fieldName, jint & outVal)
J2N_LongFieldVal(JNIEnv *env, jobject obj, const char *fieldName, jlong & outVal)
J2N_ShortFieldVal(JNIEnv *env, jobject obj, const char *fieldName, jshort & outVal)
J2N_StringFieldVal(JNIEnv *env, jobject obj, const char *fieldName, char *& outVal)
N2J_ByteArray(JNIEnv *env, const uint8_t *inArray, uint32_t inArrayLen, jbyteArray & outArray)
N2J_Error(JNIEnv *env, WEAVE_ERROR inErr, jthrowable & outEx)
RegisterLibraryMethods(JNIEnv *env, const char *basePackageName, const JNILibraryMethod *libMethods, size_t numLibMethods)
Shutdown(JNIEnv *env)
void
ThrowError(JNIEnv *env, WEAVE_ERROR errToThrow)
void

Thuộc tính tĩnh công khai

sJVM

JavaVM * sJVM

sJavaObjectClass

jclass sJavaObjectClass

Hàm tĩnh công khai

GetGlobalClassRef

WEAVE_ERROR GetGlobalClassRef(
 JNIEnv *env,
 const char *clsType,
 jclass & outCls
)

Bắt đầu

WEAVE_ERROR Init(
 JavaVM *jvm,
 JNIEnv *env,
 const char *weaveErrorClassName
)

J2N_ByteArray

WEAVE_ERROR J2N_ByteArray(
 JNIEnv *env,
 jbyteArray inArray,
 uint8_t *& outArray,
 uint32_t & outArrayLen
)

J2N_ByteArrayFieldVal

WEAVE_ERROR J2N_ByteArrayFieldVal(
 JNIEnv *env,
 jobject obj,
 const char *fieldName,
 uint8_t *& outArray,
 uint32_t & outArrayLen
)

J2N_ByteArrayInPlace

WEAVE_ERROR J2N_ByteArrayInPlace(
 JNIEnv *env,
 jbyteArray inArray,
 uint8_t *outArray,
 uint32_t maxArrayLen
)

J2N_EnumFieldVal

WEAVE_ERROR J2N_EnumFieldVal(
 JNIEnv *env,
 jobject obj,
 const char *fieldName,
 const char *fieldType,
 int & outVal
)

J2N_EnumVal

WEAVE_ERROR J2N_EnumVal(
 JNIEnv *env,
 jobject enumObj,
 int & outVal
)

J2N_IntFieldVal

WEAVE_ERROR J2N_IntFieldVal(
 JNIEnv *env,
 jobject obj,
 const char *fieldName,
 jint & outVal
)

J2N_LongFieldVal

WEAVE_ERROR J2N_LongFieldVal(
 JNIEnv *env,
 jobject obj,
 const char *fieldName,
 jlong & outVal
)

J2N_ShortFieldVal

WEAVE_ERROR J2N_ShortFieldVal(
 JNIEnv *env,
 jobject obj,
 const char *fieldName,
 jshort & outVal
)

J2N_StringFieldVal

WEAVE_ERROR J2N_StringFieldVal(
 JNIEnv *env,
 jobject obj,
 const char *fieldName,
 char *& outVal
)

N2J_ByteArray

WEAVE_ERROR N2J_ByteArray(
 JNIEnv *env,
 const uint8_t *inArray,
 uint32_t inArrayLen,
 jbyteArray & outArray
)

N2J_Error

WEAVE_ERROR N2J_Error(
 JNIEnv *env,
 WEAVE_ERROR inErr,
 jthrowable & outEx
)

RegisterLibraryMethods

WEAVE_ERROR RegisterLibraryMethods(
 JNIEnv *env,
 const char *basePackageName,
 const JNILibraryMethod *libMethods,
 size_t numLibMethods
)

Tắt

void Shutdown(
 JNIEnv *env
)

ThrowError

void ThrowError(
 JNIEnv *env,
 WEAVE_ERROR errToThrow
)