Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.
Trang này được dịch bởi Cloud Translation API.
Switch to English

nl :: Dệt :: JNIUtils

Tóm lược

Thuộc tính tĩnh công khai

sJVM
JavaVM *
sJavaObjectClass
jclass

Chức năng tĩnh công khai

GetGlobalClassRef (JNIEnv *env, const char *clsType, jclass & outCls)
Init (JavaVM *jvm, JNIEnv *env, const char *weaveErrorClassName)
J2N_ByteArray (JNIEnv *env, jbyteArray inArray, uint8_t *& outArray, uint32_t & outArrayLen)
J2N_ByteArrayFieldVal (JNIEnv *env, jobject obj, const char *fieldName, uint8_t *& outArray, uint32_t & outArrayLen)
J2N_ByteArrayInPlace (JNIEnv *env, jbyteArray inArray, uint8_t *outArray, uint32_t maxArrayLen)
J2N_EnumFieldVal (JNIEnv *env, jobject obj, const char *fieldName, const char *fieldType, int & outVal)
J2N_EnumVal (JNIEnv *env, jobject enumObj, int & outVal)
J2N_IntFieldVal (JNIEnv *env, jobject obj, const char *fieldName, jint & outVal)
J2N_LongFieldVal (JNIEnv *env, jobject obj, const char *fieldName, jlong & outVal)
J2N_ShortFieldVal (JNIEnv *env, jobject obj, const char *fieldName, jshort & outVal)
J2N_StringFieldVal (JNIEnv *env, jobject obj, const char *fieldName, char *& outVal)
N2J_ByteArray (JNIEnv *env, const uint8_t *inArray, uint32_t inArrayLen, jbyteArray & outArray)
N2J_Error (JNIEnv *env, WEAVE_ERROR inErr, jthrowable & outEx)
RegisterLibraryMethods (JNIEnv *env, const char *basePackageName, const JNILibraryMethod *libMethods, size_t numLibMethods)
Shutdown (JNIEnv *env)
void
ThrowError (JNIEnv *env, WEAVE_ERROR errToThrow)
void

Thuộc tính tĩnh công khai

sJVM

JavaVM * sJVM

sJavaObjectClass

jclass sJavaObjectClass

Chức năng tĩnh công khai

GetGlobalClassRef

WEAVE_ERROR GetGlobalClassRef(
 JNIEnv *env,
 const char *clsType,
 jclass & outCls
)

Trong đó

WEAVE_ERROR Init(
 JavaVM *jvm,
 JNIEnv *env,
 const char *weaveErrorClassName
)

J2N_ByteArray

WEAVE_ERROR J2N_ByteArray(
 JNIEnv *env,
 jbyteArray inArray,
 uint8_t *& outArray,
 uint32_t & outArrayLen
)

J2N_ByteArrayFieldVal

WEAVE_ERROR J2N_ByteArrayFieldVal(
 JNIEnv *env,
 jobject obj,
 const char *fieldName,
 uint8_t *& outArray,
 uint32_t & outArrayLen
)

J2N_ByteArrayInPlace

WEAVE_ERROR J2N_ByteArrayInPlace(
 JNIEnv *env,
 jbyteArray inArray,
 uint8_t *outArray,
 uint32_t maxArrayLen
)

J2N_EnumFieldVal

WEAVE_ERROR J2N_EnumFieldVal(
 JNIEnv *env,
 jobject obj,
 const char *fieldName,
 const char *fieldType,
 int & outVal
)

J2N_EnumVal

WEAVE_ERROR J2N_EnumVal(
 JNIEnv *env,
 jobject enumObj,
 int & outVal
)

J2N_IntFieldVal

WEAVE_ERROR J2N_IntFieldVal(
 JNIEnv *env,
 jobject obj,
 const char *fieldName,
 jint & outVal
)

J2N_LongFieldVal

WEAVE_ERROR J2N_LongFieldVal(
 JNIEnv *env,
 jobject obj,
 const char *fieldName,
 jlong & outVal
)

J2N_ShortFieldVal

WEAVE_ERROR J2N_ShortFieldVal(
 JNIEnv *env,
 jobject obj,
 const char *fieldName,
 jshort & outVal
)

J2N_StringFieldVal

WEAVE_ERROR J2N_StringFieldVal(
 JNIEnv *env,
 jobject obj,
 const char *fieldName,
 char *& outVal
)

N2J_ByteArray

WEAVE_ERROR N2J_ByteArray(
 JNIEnv *env,
 const uint8_t *inArray,
 uint32_t inArrayLen,
 jbyteArray & outArray
)

N2J_Error

WEAVE_ERROR N2J_Error(
 JNIEnv *env,
 WEAVE_ERROR inErr,
 jthrowable & outEx
)

RegisterLibraryMethods

WEAVE_ERROR RegisterLibraryMethods(
 JNIEnv *env,
 const char *basePackageName,
 const JNILibraryMethod *libMethods,
 size_t numLibMethods
)

Tắt

void Shutdown(
 JNIEnv *env
)

NémError

void ThrowError(
 JNIEnv *env,
 WEAVE_ERROR errToThrow
)