Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.

nl::Weave::Platform::Security::AES128BlockCipherDec

Tóm tắt

Tính kế thừa

Kế thừa từ: nl::Weave::Platform::Security::AES128BlockCipher

Hàm công khai

DecryptBlock(const uint8_t *inBlock, uint8_t *outBlock)
void
SetKey(const uint8_t *key)
void

Hàm công khai

Giải mã

void DecryptBlock(
  const uint8_t *inBlock,
  uint8_t *outBlock
)

Khóa phím

void SetKey(
  const uint8_t *key
)