Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.
Trang này được dịch bởi Cloud Translation API.
Switch to English

nl :: Dệt :: Nền tảng:: Bảo vệ:: AES128BlockCipherDec

Tóm lược

Di sản

Kế thừa từ: nl :: Weave :: Platform :: Security :: AES128BlockCipher

Chức năng công cộng

DecryptBlock (const uint8_t *inBlock, uint8_t *outBlock)
void
SetKey (const uint8_t *key)
void

Chức năng công cộng

DecryptBlock

void DecryptBlock(
  const uint8_t *inBlock,
  uint8_t *outBlock
)

SetKey

void SetKey(
  const uint8_t *key
)