Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.

nl::Weave::Platform::Security::AES128BlockCipher

Tóm tắt

Tính kế thừa

Các lớp con đã biết trực tiếp:
nl::Weave::Platform::Security::AES128BlockCipherDec
nl::Weave::Platform::Security::AES128BlockCipherEnc

Loại công khai

@335 enum

Thuộc tính được bảo vệ

mKey[kKeyLength]
uint8_t

Hàm công khai

Reset(void)
void

Hàm được bảo vệ

AES128BlockCipher(void)
~AES128BlockCipher(void)

Loại công khai

@335

 @335

Thuộc tính được bảo vệ

phím mKey

uint8_t mKey[kKeyLength]

Hàm công khai

Đặt lại

void Reset(
  void
)

Hàm được bảo vệ

Bộ mã hóa AES128BlockCipher

 AES128BlockCipher(
  void
)

~AES128BlockCipher

 ~AES128BlockCipher(
  void
)