Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.
Sử dụng bộ sưu tập để sắp xếp ngăn nắp các trang Lưu và phân loại nội dung dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn.

nl::Weave::Platform::Security::AES128BlockCipher

Tóm tắt

Tính kế thừa

Các lớp con đã biết trực tiếp:
nl::Weave::Platform::Security::AES128BlockCipherDec
nl::Weave::Platform::Security::AES128BlockCipherEnc

Loại công khai

@335 enum

Thuộc tính được bảo vệ

mKey[kKeyLength]
uint8_t

Hàm công khai

Reset(void)
void

Hàm được bảo vệ

AES128BlockCipher(void)
~AES128BlockCipher(void)

Loại công khai

@335

 @335

Thuộc tính được bảo vệ

phím mKey

uint8_t mKey[kKeyLength]

Hàm công khai

Đặt lại

void Reset(
  void
)

Hàm được bảo vệ

Bộ mã hóa AES128BlockCipher

 AES128BlockCipher(
  void
)

~AES128BlockCipher

 ~AES128BlockCipher(
  void
)