Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.
Trang này được dịch bởi Cloud Translation API.
Switch to English

nl :: Dệt :: Nền tảng:: Bảo vệ:: AES128BlockCipher

Tóm lược

Di sản

Các lớp con đã biết trực tiếp:
  nl :: Weave :: Platform :: Security :: AES128BlockCipherDec
  nl :: Weave :: Platform :: Security :: AES128BlockCipherEnc

Các loại công khai

@335 enum

Thuộc tính được bảo vệ

mKey [kKeyLength]
uint8_t

Chức năng công cộng

Reset (void)
void

Các chức năng được bảo vệ

AES128BlockCipher (void)
~AES128BlockCipher (void)

Các loại công khai

@ 335

 @335

Thuộc tính được bảo vệ

mKey

uint8_t mKey[kKeyLength]

Chức năng công cộng

Cài lại

void Reset(
  void
)

Các chức năng được bảo vệ

AES128BlockCipher

 AES128BlockCipher(
  void
)

~ AES128BlockCipher

 ~AES128BlockCipher(
  void
)