Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.
Sử dụng bộ sưu tập để sắp xếp ngăn nắp các trang Lưu và phân loại nội dung dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn.

nl::Weave::Platform::Security::AES128BlockCipherEnc

Tóm tắt

Tính kế thừa

Kế thừa từ: nl::Weave::Platform::Security::AES128BlockCipher

Hàm công khai

EncryptBlock(const uint8_t *inBlock, uint8_t *outBlock)
void
SetKey(const uint8_t *key)
void

Hàm công khai

Mã hóa khối mã

void EncryptBlock(
  const uint8_t *inBlock,
  uint8_t *outBlock
)

Khóa phím

void SetKey(
  const uint8_t *key
)