Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.
Sử dụng bộ sưu tập để sắp xếp ngăn nắp các trang Lưu và phân loại nội dung dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn.

nl::Weave::Platform::Security::AES256BlockCipherDec

Tóm tắt

Tính kế thừa

Kế thừa từ: nl::Weave::Platform::Security::AES256BlockCipher

Hàm công khai

DecryptBlock(const uint8_t *inBlock, uint8_t *outBlock)
void
SetKey(const uint8_t *key)
void

Hàm công khai

Giải mã

void DecryptBlock(
  const uint8_t *inBlock,
  uint8_t *outBlock
)

Khóa phím

void SetKey(
  const uint8_t *key
)