Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.

nl :: Dệt :: Nền tảng:: Bảo vệ:: AES256BlockCipher

Tóm lược

Di sản

Các lớp con đã biết trực tiếp:
  nl :: Weave :: Platform :: Security :: AES256BlockCipherDec
  nl :: Weave :: Platform :: Security :: AES256BlockCipherEnc

Các loại công khai

@336 enum

Thuộc tính được bảo vệ

mKey [kKeyLength]
uint8_t

Chức năng công cộng

Reset (void)
void

Các chức năng được bảo vệ

AES256BlockCipher (void)
~AES256BlockCipher (void)

Các loại công khai

@ 336

 @336

Thuộc tính được bảo vệ

mKey

uint8_t mKey[kKeyLength]

Chức năng công cộng

Cài lại

void Reset(
  void
)

Các chức năng được bảo vệ

AES256BlockCipher

 AES256BlockCipher(
  void
)

~ AES256BlockCipher

 ~AES256BlockCipher(
  void
)