Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.
Sử dụng bộ sưu tập để sắp xếp ngăn nắp các trang Lưu và phân loại nội dung dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn.

nl :: Dệt :: Nền tảng:: Bảo vệ:: AES256BlockCipher

Tóm lược

Di sản

Các lớp con đã biết trực tiếp:
  nl :: Weave :: Platform :: Security :: AES256BlockCipherDec
  nl :: Weave :: Platform :: Security :: AES256BlockCipherEnc

Các loại công khai

@336 enum

Thuộc tính được bảo vệ

mKey [kKeyLength]
uint8_t

Chức năng công cộng

Reset (void)
void

Các chức năng được bảo vệ

AES256BlockCipher (void)
~AES256BlockCipher (void)

Các loại công khai

@ 336

 @336

Thuộc tính được bảo vệ

mKey

uint8_t mKey[kKeyLength]

Chức năng công cộng

Cài lại

void Reset(
  void
)

Các chức năng được bảo vệ

AES256BlockCipher

 AES256BlockCipher(
  void
)

~ AES256BlockCipher

 ~AES256BlockCipher(
  void
)