nl::Weave::Platform::Security::AES256BlockCipher

Tóm tắt

Tính kế thừa

Lớp con đã biết trực tiếp:
  nl::Weave::Platform::Security::AES256BlockCipherDec
  nl::Weave::Platform::Security::AES256BlockCipherEnc

Loại công khai

@336 enum

Thuộc tính được bảo vệ

mKey[kKeyLength]
uint8_t

Hàm công khai

Reset(void)
void

Hàm được bảo vệ

AES256BlockCipher(void)
~AES256BlockCipher(void)

Loại công khai

@336

 @336

Thuộc tính được bảo vệ

mKey

uint8_t mKey[kKeyLength]

Hàm công khai

Đặt lại

void Reset(
  void
)

Hàm được bảo vệ

AES256BlockCipher

 AES256BlockCipher(
  void
)

~AES256BlockCipher

 ~AES256BlockCipher(
  void
)