Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.
Trang này được dịch bởi Cloud Translation API.
Switch to English

nl :: Dệt :: Nền tảng:: Bảo vệ:: AES256BlockCipherEnc

Tóm lược

Di sản

Kế thừa từ: nl :: Weave :: Platform :: Security :: AES256BlockCipher

Chức năng công cộng

EncryptBlock (const uint8_t *inBlock, uint8_t *outBlock)
void
SetKey (const uint8_t *key)
void

Chức năng công cộng

EncryptBlock

void EncryptBlock(
  const uint8_t *inBlock,
  uint8_t *outBlock
)

SetKey

void SetKey(
  const uint8_t *key
)