Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.
Trang này được dịch bởi Cloud Translation API.
Switch to English

nl :: Dệt :: Hồ sơ :: BDX_Current :: BlockQuery

Tóm lược

Di sản

Các lớp con đã biết trực tiếp:
  nl :: Weave :: Profiles :: BDX_Current :: BlockAck
  nl :: Weave :: Profiles :: BDX_Current :: BlockEOFAck

Người xây dựng và Người phá hủy

BlockQuery ()

Thuộc tính công cộng

theBlockCounter
uint8_t

Chức năng công cộng

init (uint8_t)
operator== (const BlockQuery &) const
bool
pack (PacketBuffer *)
packedLength ()
uint16_t

Chức năng tĩnh công khai

parse (PacketBuffer *, BlockQuery &)

Thuộc tính công cộng

theBlockCounter

uint8_t theBlockCounter

Chức năng công cộng

BlockQuery

 BlockQuery()

trong đó

WEAVE_ERROR init(
  uint8_t
)

toán tử ==

bool operator==(
  const BlockQuery &
) const 

đóng gói

WEAVE_ERROR pack(
  PacketBuffer *
)

đóng gói

uint16_t packedLength()

Chức năng tĩnh công khai

phân tích cú pháp

WEAVE_ERROR parse(
  PacketBuffer *,
  BlockQuery &
)