Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.

nl::Weave::Hồ sơ::BDX_Current::BlockQuery

Tóm tắt

Tính kế thừa

Các lớp con đã biết trực tiếp:
nl::Weave::Profiles::BDX_Current::BlockAck
nl::Weave::Profiles::BDX_Current::BlockEOFAck

Hàm dựng và hàm phá hủy

BlockQuery()

Thuộc tính công khai

theBlockCounter
uint8_t

Hàm công khai

init(uint8_t)
operator==(const BlockQuery &) const
bool
pack(PacketBuffer *)
packedLength()
uint16_t

Hàm tĩnh công khai

parse(PacketBuffer *, BlockQuery &)

Thuộc tính công khai

Công cụ chặn

uint8_t theBlockCounter

Hàm công khai

Chặn truy vấn

 BlockQuery()

bắt đầu

WEAVE_ERROR init(
  uint8_t
)

toán tử==

bool operator==(
  const BlockQuery &
) const 

gói

WEAVE_ERROR pack(
  PacketBuffer *
)

LengthLength

uint16_t packedLength()

Hàm tĩnh công khai

phân tích cú pháp

WEAVE_ERROR parse(
  PacketBuffer *,
  BlockQuery &
)