Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.
Sử dụng bộ sưu tập để sắp xếp ngăn nắp các trang Lưu và phân loại nội dung dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn.

nl::Weave::Hồ sơ::BDX_Current::BlockSend

Tóm tắt

Tính kế thừa

Kế thừa từ: nl::Weave::Profiles::KeepedPacketBuffer
Các lớp con đã biết trực tiếp: nl::Weave::Profiles::BDX_Current::BlockEOF

Hàm dựng và hàm phá hủy

BlockSend()

Thuộc tính công khai

theBlockCounter
uint8_t
theData
uint8_t *
theLength
uint64_t

Hàm công khai

init(uint8_t, uint64_t, uint8_t *)
operator==(const BlockSend &) const
bool
pack(PacketBuffer *)
packedLength()
uint16_t

Hàm tĩnh công khai

parse(PacketBuffer *, BlockSend &)

Thuộc tính công khai

Công cụ chặn

uint8_t theBlockCounter

Dữ liệu

uint8_t * theData

Độ dài

uint64_t theLength

Hàm công khai

Chặn gửi

 BlockSend()

bắt đầu

WEAVE_ERROR init(
  uint8_t,
  uint64_t,
  uint8_t *
)

toán tử==

bool operator==(
  const BlockSend &
) const 

gói

WEAVE_ERROR pack(
  PacketBuffer *
)

LengthLength

uint16_t packedLength()

Hàm tĩnh công khai

phân tích cú pháp

WEAVE_ERROR parse(
  PacketBuffer *,
  BlockSend &
)