nl::Weave::Hồ sơ::BDX_Current::BlockSend

Tóm tắt

Tính kế thừa

Kế thừa từ: nl::Weave::Profiles::KeepedPacketBuffer
Các lớp con đã biết trực tiếp: nl::Weave::Profiles::BDX_Current::BlockEOF

Hàm dựng và hàm phá hủy

BlockSend()

Thuộc tính công khai

theBlockCounter
uint8_t
theData
uint8_t *
theLength
uint64_t

Hàm công khai

init(uint8_t, uint64_t, uint8_t *)
operator==(const BlockSend &) const
bool
pack(PacketBuffer *)
packedLength()
uint16_t

Hàm tĩnh công khai

parse(PacketBuffer *, BlockSend &)

Thuộc tính công khai

Công cụ chặn

uint8_t theBlockCounter

Dữ liệu

uint8_t * theData

Độ dài

uint64_t theLength

Hàm công khai

Chặn gửi

 BlockSend()

bắt đầu

WEAVE_ERROR init(
  uint8_t,
  uint64_t,
  uint8_t *
)

toán tử==

bool operator==(
  const BlockSend &
) const 

gói

WEAVE_ERROR pack(
  PacketBuffer *
)

LengthLength

uint16_t packedLength()

Hàm tĩnh công khai

phân tích cú pháp

WEAVE_ERROR parse(
  PacketBuffer *,
  BlockSend &
)