Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.
Trang này được dịch bởi Cloud Translation API.
Switch to English

nl :: Dệt :: Hồ sơ :: BDX_Current :: GetInit

Tóm lược

Di sản

Kế thừa từ: nl :: Weave :: Profiles :: BDX_Current :: SendInit

Người xây dựng và Người phá hủy

ReceiveInit ()

Chức năng công cộng

GetInit

 ReceiveInit()