Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.

nl::Weave::Hồ sơ::BDX_Current::ReceiveInit

Tóm tắt

Tính kế thừa

Kế thừa từ: nl::Weave::Profiles::BDX_Current::SendInit

Hàm dựng và hàm phá hủy

ReceiveInit()

Hàm công khai

Nhận

 ReceiveInit()