Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.
Sử dụng bộ sưu tập để sắp xếp ngăn nắp các trang Lưu và phân loại nội dung dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn.

nl::Weave::Hồ sơ::BDX_Current::ReceiveInit

Tóm tắt

Tính kế thừa

Kế thừa từ: nl::Weave::Profiles::BDX_Current::SendInit

Hàm dựng và hàm phá hủy

ReceiveInit()

Hàm công khai

Nhận

 ReceiveInit()