nl::Weave::Profiles::BDX_Current::SendInit

Tóm tắt

Tính kế thừa

Lớp con đã biết trực tiếp: nl::Weave::Profiles::BDX_Current::ReceiveInit

Hàm khởi tạo và hàm phá

SendInit()

Thuộc tính công khai

asynchronousModeSupported
bool
definiteLength
bool
receiverDriveSupported
bool
senderDriveSupported
bool
startOffsetPresent
bool
theFileDesignator
theLength
uint64_t
theMaxBlockSize
uint16_t
theMetaData
theStartOffset
uint64_t
wideRange
bool

Hàm công khai

init(bool aSenderDrive, bool aReceiverDrive, bool asynchMode, uint16_t aMaxBlockSize, uint64_t aStartOffset, uint64_t aLength, ReferencedString & aFileDesignator, ReferencedTLVData *aMetaData)
init(bool aSenderDrive, bool aReceiverDrive, bool asynchMode, uint16_t aMaxBlockSize, uint32_t aStartOffset, uint32_t aLength, ReferencedString & aFileDesignator, ReferencedTLVData *aMetaData)
operator==(const SendInit &) const
bool
pack(PacketBuffer *)
packedLength()
uint16_t

Hàm tĩnh công khai

parse(PacketBuffer *, SendInit &)

Thuộc tính công khai

asynchronousModeSupported

bool asynchronousModeSupported

definiteLength

bool definiteLength

receiverDriveSupported

bool receiverDriveSupported

senderDriveSupported

bool senderDriveSupported

startOffsetPresent

bool startOffsetPresent

theFileDesignator

ReferencedString theFileDesignator

theLength

uint64_t theLength

theMaxBlockSize

uint16_t theMaxBlockSize

theMetaData

ReferencedTLVData theMetaData

theStartOffset

uint64_t theStartOffset

wideRange

bool wideRange

Hàm công khai

SendInit

 SendInit()

init

WEAVE_ERROR init(
 bool aSenderDrive,
 bool aReceiverDrive,
 bool asynchMode,
 uint16_t aMaxBlockSize,
 uint64_t aStartOffset,
 uint64_t aLength,
 ReferencedString & aFileDesignator,
 ReferencedTLVData *aMetaData
)

init

WEAVE_ERROR init(
 bool aSenderDrive,
 bool aReceiverDrive,
 bool asynchMode,
 uint16_t aMaxBlockSize,
 uint32_t aStartOffset,
 uint32_t aLength,
 ReferencedString & aFileDesignator,
 ReferencedTLVData *aMetaData
)

toán tử==

bool operator==(
 const SendInit &
) const 

gói

WEAVE_ERROR pack(
 PacketBuffer *
)

packedLength

uint16_t packedLength()

Hàm tĩnh công khai

parse

WEAVE_ERROR parse(
 PacketBuffer *,
 SendInit &
)