Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.
Sử dụng bộ sưu tập để sắp xếp ngăn nắp các trang Lưu và phân loại nội dung dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn.

nl :: Dệt :: Hồ sơ :: BDX_Current :: SendInit

Tóm lược

Di sản

Chỉ đạo lớp con biết: nl :: Weave :: Profiles :: BDX_Current :: ReceiveInit

Người xây dựng và Người phá hủy

SendInit ()

Thuộc tính công cộng

asynchronousModeSupported
bool
definiteLength
bool
receiverDriveSupported
bool
senderDriveSupported
bool
startOffsetPresent
bool
theFileDesignator
theLength
uint64_t
theMaxBlockSize
uint16_t
theMetaData
theStartOffset
uint64_t
wideRange
bool

Chức năng công cộng

init (bool aSenderDrive, bool aReceiverDrive, bool asynchMode, uint16_t aMaxBlockSize, uint64_t aStartOffset, uint64_t aLength, ReferencedString & aFileDesignator, ReferencedTLVData *aMetaData)
init (bool aSenderDrive, bool aReceiverDrive, bool asynchMode, uint16_t aMaxBlockSize, uint32_t aStartOffset, uint32_t aLength, ReferencedString & aFileDesignator, ReferencedTLVData *aMetaData)
operator== (const SendInit &) const
bool
pack (PacketBuffer *)
packedLength ()
uint16_t

Các chức năng tĩnh công khai

parse (PacketBuffer *, SendInit &)

Thuộc tính công cộng

asynchronousModeSupported

bool asynchronousModeSupported

xác định

bool definiteLength

receiverDriveSupported

bool receiverDriveSupported

senderDriveSupported

bool senderDriveSupported

startOffsetPresent

bool startOffsetPresent

theFileDesignator

ReferencedString theFileDesignator

độ dài

uint64_t theLength

theMaxBlockSize

uint16_t theMaxBlockSize

theMetaData

ReferencedTLVData theMetaData

theStartOffset

uint64_t theStartOffset

wideRange

bool wideRange

Chức năng công cộng

SendInit

 SendInit()

trong đó

WEAVE_ERROR init(
 bool aSenderDrive,
 bool aReceiverDrive,
 bool asynchMode,
 uint16_t aMaxBlockSize,
 uint64_t aStartOffset,
 uint64_t aLength,
 ReferencedString & aFileDesignator,
 ReferencedTLVData *aMetaData
)

trong đó

WEAVE_ERROR init(
 bool aSenderDrive,
 bool aReceiverDrive,
 bool asynchMode,
 uint16_t aMaxBlockSize,
 uint32_t aStartOffset,
 uint32_t aLength,
 ReferencedString & aFileDesignator,
 ReferencedTLVData *aMetaData
)

toán tử ==

bool operator==(
 const SendInit &
) const 

đóng gói

WEAVE_ERROR pack(
 PacketBuffer *
)

đóng gói

uint16_t packedLength()

Các chức năng tĩnh công khai

phân tích cú pháp

WEAVE_ERROR parse(
 PacketBuffer *,
 SendInit &
)