Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.

nl::Weave::Hồ sơ::BDX_Growthment::BlockAck

#include <src/lib/profiles/bulk-data-transfer/Development/BDXMessages.h>

Thông báo BlockAck dùng để xác nhận một khối dữ liệu.

Tóm tắt

Tính kế thừa

Kế thừa từ: nl::Weave::Profiles::BDX_Discoverment::BlockQuery