Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.

nl::Weave::Hồ sơ::BDX_Growthment::BlockEOFAckV1

#include <src/lib/profiles/bulk-data-transfer/Development/BDXMessages.h>

Thông báo BlockEOFAckV1 được dùng để xác nhận khối dữ liệu cuối cùng.

Tóm tắt

Ứng dụng này có bộ đếm khối 4 byte.

Tính kế thừa

Kế thừa từ: nl::Weave::Profiles::BDX_Discoverment::BlockQueryV1