Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.
Sử dụng bộ sưu tập để sắp xếp ngăn nắp các trang Lưu và phân loại nội dung dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn.

nl::Weave::Hồ sơ::BDX_Growthment::BlockEOFAckV1

#include <src/lib/profiles/bulk-data-transfer/Development/BDXMessages.h>

Thông báo BlockEOFAckV1 được dùng để xác nhận khối dữ liệu cuối cùng.

Tóm tắt

Ứng dụng này có bộ đếm khối 4 byte.

Tính kế thừa

Kế thừa từ: nl::Weave::Profiles::BDX_Discoverment::BlockQueryV1