nl::Weave::Profiles::BDX_Development::BlockEOFAck

#include <src/lib/profiles/bulk-data-transfer/Development/BDXMessages.h>

Thông báo BlockEOFAck được dùng để xác nhận khối dữ liệu cuối cùng.

Tóm tắt

Tính kế thừa

Kế thừa từ: nl::Weave::Profiles::BDX_Development::BlockQuery