Google is committed to advancing racial equity for Black communities. See how.
Trang này được dịch bởi Cloud Translation API.
Switch to English

nl :: Dệt :: Hồ sơ :: Phát triển BDX BlockEOFAck

#include <src/lib/profiles/bulk-data-transfer/Development/BDXMessages.h>

Thông báo BlockEOFAck được sử dụng để xác nhận khối dữ liệu cuối cùng.

Tóm lược

Di sản

Kế thừa từ: nl :: Wea :: Profiles :: BDX_Development :: BlockQuery