Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.
Trang này được dịch bởi Cloud Translation API.
Switch to English

nl :: Dệt :: Hồ sơ :: BDX_Development :: BlockEOFAck

#include <src/lib/profiles/bulk-data-transfer/Development/BDXMessages.h>

Thông báo BlockEOFAck được sử dụng để xác nhận khối dữ liệu cuối cùng.

Tóm lược

Di sản

Kế thừa từ: nl :: Weave :: Profiles :: BDX_Development :: BlockQuery