Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.

nl :: Dệt :: Hồ sơ :: BDX_Development :: BlockEOF

#include <src/lib/profiles/bulk-data-transfer/Development/BDXMessages.h>

Các BlockEOF thông điệp được sử dụng để chuyển các khối cuối cùng của dữ liệu từ người gửi đến người nhận.

Tóm lược

Di sản

Inherits từ: nl :: Weave :: Profiles :: BDX_Development :: BlockSend