Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.
Sử dụng bộ sưu tập để sắp xếp ngăn nắp các trang Lưu và phân loại nội dung dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn.

nl :: Dệt :: Hồ sơ :: BDX_Development :: BlockEOF

#include <src/lib/profiles/bulk-data-transfer/Development/BDXMessages.h>

Các BlockEOF thông điệp được sử dụng để chuyển các khối cuối cùng của dữ liệu từ người gửi đến người nhận.

Tóm lược

Di sản

Inherits từ: nl :: Weave :: Profiles :: BDX_Development :: BlockSend