nl::Weave::Profiles::BDX_Development::BlockEOF

#include <src/lib/profiles/bulk-data-transfer/Development/BDXMessages.h>

Thông báo BlockEOF được dùng để chuyển khối dữ liệu cuối cùng từ người gửi sang người nhận.

Tóm tắt

Tính kế thừa

Kế thừa từ: nl::Weave::Profiles::BDX_Development::BlockSend