Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.

nl::Weave::Hồ sơ::BDX_Growthment::RecipientInit

#include <src/lib/profiles/bulk-data-transfer/Development/BDXMessages.h>

Thông báo RecipientInit được dùng để bắt đầu trao đổi khi người nhận là trình khởi tạo.

Tóm tắt

Tính kế thừa

Kế thừa từ: nl::Weave::Profiles::BDX_Growthment::SendInit

Hàm dựng và hàm phá hủy

ReceiveInit(void)
Hàm dựng không có đối số với các giá trị mặc định cho thông báo RecipientInit.

Hàm công khai

Nhận

 ReceiveInit(
  void
)

Hàm dựng không có đối số với các giá trị mặc định cho thông báo RecipientInit.

Lưu ý rằng các giá trị mặc định ở đây được thiết lập cho các thiết bị 802.15.4 buồn ngủ. Trong bối cảnh khác, bạn nên thay đổi các thành phần này khi khởi chạy.