Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.
Sử dụng bộ sưu tập để sắp xếp ngăn nắp các trang Lưu và phân loại nội dung dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn.

nl::Weave::Hồ sơ::BDX_Growthment::RecipientInit

#include <src/lib/profiles/bulk-data-transfer/Development/BDXMessages.h>

Thông báo RecipientInit được dùng để bắt đầu trao đổi khi người nhận là trình khởi tạo.

Tóm tắt

Tính kế thừa

Kế thừa từ: nl::Weave::Profiles::BDX_Growthment::SendInit

Hàm dựng và hàm phá hủy

ReceiveInit(void)
Hàm dựng không có đối số với các giá trị mặc định cho thông báo RecipientInit.

Hàm công khai

Nhận

 ReceiveInit(
  void
)

Hàm dựng không có đối số với các giá trị mặc định cho thông báo RecipientInit.

Lưu ý rằng các giá trị mặc định ở đây được thiết lập cho các thiết bị 802.15.4 buồn ngủ. Trong bối cảnh khác, bạn nên thay đổi các thành phần này khi khởi chạy.