Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.
Trang này được dịch bởi Cloud Translation API.
Switch to English

nl :: Dệt :: Hồ sơ :: BDX_Development :: GetInit

#include <src/lib/profiles/bulk-data-transfer/Development/BDXMessages.h>

Bản tin GetInit được sử dụng để bắt đầu trao đổi khi người nhận là người khởi tạo.

Tóm lược

Di sản

Kế thừa từ: nl :: Weave :: Profiles :: BDX_Development :: SendInit

Người xây dựng và Người phá hủy

ReceiveInit (void)
Hàm tạo không đối số với các giá trị mặc định cho bản tin GetInit .

Chức năng công cộng

GetInit

 ReceiveInit(
  void
)

Hàm tạo không đối số với các giá trị mặc định cho bản tin GetInit .

Lưu ý rằng các giá trị mặc định ở đây được thiết lập cho các thiết bị 802.15.4 buồn ngủ. Trong một ngữ cảnh khác, chúng sẽ được thay đổi khi khởi tạo.