nl::Weave::Profiles::BDX_Development::ReceiveInit

#include <src/lib/profiles/bulk-data-transfer/Development/BDXMessages.h>

Thông báo ReceiveInit được dùng để bắt đầu trao đổi khi trình nhận là người tạo.

Tóm tắt

Tính kế thừa

Kế thừa từ: nl::Weave::Profiles::BDX_Development::SendInit

Hàm khởi tạo và hàm phá

ReceiveInit(void)
Hàm khởi tạo không có đối số mặc định cho thông báo ReceiveInit.

Hàm công khai

ReceiveInit

 ReceiveInit(
  void
)

Hàm khởi tạo không có đối số mặc định cho thông báo ReceiveInit.

Lưu ý rằng các giá trị mặc định ở đây được thiết lập cho các thiết bị 802.15.4 ngủ. Trong một ngữ cảnh khác, bạn nên thay đổi các thành phần này khi khởi chạy.