nl::Weave::Profiles::BDX_Development::TransferError

#include <src/lib/profiles/bulk-data-transfer/Development/BDXMessages.h>

Thông báo Lỗi được dùng để báo cáo lỗi và huỷ quá trình trao đổi.

Tóm tắt

Tính kế thừa

Kế thừa từ: nl::Weave::Profiles::StatusReporting::StatusReport