Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.
Sử dụng bộ sưu tập để sắp xếp ngăn nắp các trang Lưu và phân loại nội dung dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn.

nl :: Dệt :: Hồ sơ :: BDX_Development :: TransferError

#include <src/lib/profiles/bulk-data-transfer/Development/BDXMessages.h>

Thông báo Lỗi được sử dụng để báo cáo lỗi và hủy bỏ một cuộc trao đổi.

Tóm lược

Di sản

Inherits từ: nl :: Weave :: Profiles :: StatusReporting :: StatusReport