Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.

nl :: Dệt :: Hồ sơ :: BDX_Development :: TransferError

#include <src/lib/profiles/bulk-data-transfer/Development/BDXMessages.h>

Thông báo Lỗi được sử dụng để báo cáo lỗi và hủy bỏ một cuộc trao đổi.

Tóm lược

Di sản

Inherits từ: nl :: Weave :: Profiles :: StatusReporting :: StatusReport