Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.

nl::Weave::Profiles::bulkDataTransfer::BdxDelegate

Đây là một lớp trừu tượng.

Tóm tắt

Hàm dựng và hàm phá hủy

BdxDelegate(void)

Thuộc tính được bảo vệ

mLength
uint64_t
mMaxBlockSize
uint16_t
mStartOffset
uint64_t

Hàm công khai

EstablishWeaveConnection(ServiceDirectory::WeaveServiceManager & aServiceMgr, WeaveAuthMode anAuthMode)
Init(WeaveExchangeManager *anExchangeMgr, InetLayer *anInetLayer)
Shutdown(void)
StartBdxUploadingFile(void)
void
UploadInProgress(void)
bool

Hàm được bảo vệ

BdxErrorHandler(WEAVE_ERROR aErrorCode)=0
virtual void
BdxGetBlockHandler(uint64_t *aLength, uint8_t **aDataBlock, bool *aLastBlock)=0
virtual void
BdxGetFileName(void)=0
virtual char *
BdxRejectHandler(StatusReport *aReport)=0
virtual void
BdxSendAcceptHandler(SendAccept *aSendAcceptMsg)=0
virtual void
BdxXferDoneHandler(void)=0
virtual void
BdxXferErrorHandler(StatusReport *aXferError)=0
virtual void
HandleWeaveConnectionClosed(WeaveConnection *aCon, WEAVE_ERROR aConErr)
virtual void
HandleWeaveConnectionComplete(WeaveConnection *aCon, WEAVE_ERROR aConErr)
virtual void
HandleWeaveServiceMgrStatus(void *anAppState, uint32_t aProfileId, uint16_t aStatusCode)
virtual void

Thuộc tính được bảo vệ

độ dài

uint64_t mLength

mMaxBlockSize

uint16_t mMaxBlockSize

mStartoffset

uint64_t mStartOffset

Hàm công khai

BdxDelegate

 BdxDelegate(
 void
)

Thiết lập kết nối WeaveConnection

WEAVE_ERROR EstablishWeaveConnection(
 ServiceDirectory::WeaveServiceManager & aServiceMgr,
 WeaveAuthMode anAuthMode
)

Số nguyên

WEAVE_ERROR Init(
 WeaveExchangeManager *anExchangeMgr,
 InetLayer *anInetLayer
)

Tắt

WEAVE_ERROR Shutdown(
 void
)

StartBdxUploadingFile

void StartBdxUploadingFile(
 void
)

Đang tải lên

bool UploadInProgress(
 void
)

Hàm được bảo vệ

Trình xử lý lỗi BdxLỗi

virtual void BdxErrorHandler(
 WEAVE_ERROR aErrorCode
)=0

BdxGetBlockHandler

virtual void BdxGetBlockHandler(
 uint64_t *aLength,
 uint8_t **aDataBlock,
 bool *aLastBlock
)=0

Tên tệp BdxGetFile

virtual char * BdxGetFileName(
 void
)=0

Trình xử lý BdxTừ chối

virtual void BdxRejectHandler(
 StatusReport *aReport
)=0

BdxSendSendHandler

virtual void BdxSendAcceptHandler(
 SendAccept *aSendAcceptMsg
)=0

Trình xử lý BdxXferDoneHandler

virtual void BdxXferDoneHandler(
 void
)=0

Trình xử lý lỗi XdxXfer

virtual void BdxXferErrorHandler(
 StatusReport *aXferError
)=0

Tay cầm được kết nối

virtual void HandleWeaveConnectionClosed(
 WeaveConnection *aCon,
 WEAVE_ERROR aConErr
)

Tay điều khiển hoàn chỉnh

virtual void HandleWeaveConnectionComplete(
 WeaveConnection *aCon,
 WEAVE_ERROR aConErr
)

đối tượng xử lý dữ liệu cá nhân

virtual void HandleWeaveServiceMgrStatus(
 void *anAppState,
 uint32_t aProfileId,
 uint16_t aStatusCode
)