Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.

nl::Weave::Hồ sơ::DataManagement_Current::DataList::Parser

Tóm tắt

Tính kế thừa

Kế thừa từ: nl::Weave::Profiles::DataManagement_Current::ListParserBase

Hàm công khai

CheckSchemaValidity(void) const

Hàm công khai

CheckSchema validity

WEAVE_ERROR CheckSchemaValidity(
  void
) const