nl::Weave::Hồ sơ::DataManagement_Current::ListParserBase

#include <src/lib/profiles/data-management/Current/MessageDef.h>

Lớp cơ sở cho trình phân tích cú pháp thông báo WDM, chuyên về các phần tử mảng TLV như Danh sách dữ liệu và Danh sách phiên bản.

Tóm tắt

Tính kế thừa

Các trang duy trang duy duy duy ngày.... duy...

Hàm được bảo vệ

ListParserBase(void)

Hàm công khai

GetReader(nl::Weave::TLV::TLVReader *const apReader)
void
Init(const nl::Weave::TLV::TLVReader & aReader)
InitIfPresent(const nl::Weave::TLV::TLVReader & aReader, const uint8_t aContextTagToFind)
Next(void)

Hàm được bảo vệ

ListParserBase

 ListParserBase(
  void
)

Hàm công khai

Tải Reader

void GetReader(
  nl::Weave::TLV::TLVReader *const apReader
)

Số nguyên

WEAVE_ERROR Init(
  const nl::Weave::TLV::TLVReader & aReader
)

InitIfPresent

WEAVE_ERROR InitIfPresent(
  const nl::Weave::TLV::TLVReader & aReader,
  const uint8_t aContextTagToFind
)

Tiếp

WEAVE_ERROR Next(
  void
)