Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.
Sử dụng bộ sưu tập để sắp xếp ngăn nắp các trang Lưu và phân loại nội dung dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn.

nl::Weave::Hồ sơ::DataManagement_Current::IDirtyPathCut

Đây là một lớp trừu tượng.

Tóm tắt

Tính kế thừa

Các lớp con đã biết trực tiếp: nl::Weave::Profiles::DataManagement_Current::UpdateDictionaryDirtyPath URL

Hàm công khai

CutPath(PropertyPathHandle aPathhandle, const TraitSchemaEngine *apEngine)=0
virtual WEAVE_ERROR

Hàm công khai

Đường dẫn

virtual WEAVE_ERROR CutPath(
  PropertyPathHandle aPathhandle,
  const TraitSchemaEngine *apEngine
)=0