Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.

nl::Weave::Hồ sơ::DataManagement_Current::IDirtyPathCut

Đây là một lớp trừu tượng.

Tóm tắt

Tính kế thừa

Các lớp con đã biết trực tiếp: nl::Weave::Profiles::DataManagement_Current::UpdateDictionaryDirtyPath URL

Hàm công khai

CutPath(PropertyPathHandle aPathhandle, const TraitSchemaEngine *apEngine)=0
virtual WEAVE_ERROR

Hàm công khai

Đường dẫn

virtual WEAVE_ERROR CutPath(
  PropertyPathHandle aPathhandle,
  const TraitSchemaEngine *apEngine
)=0