Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.
Trang này được dịch bởi Cloud Translation API.
Switch to English

nl :: Dệt :: Hồ sơ :: DataManagement_Current :: IDirtyPathCut

Đây là một lớp trừu tượng.

Tóm lược

Di sản

Các lớp con đã biết trực tiếp: nl :: Weave :: Profiles :: DataManagement_Current :: UpdateDictionaryDirtyPathCut

Chức năng công cộng

CutPath ( PropertyPathHandle aPathhandle, const TraitSchemaEngine *apEngine)=0
virtual WEAVE_ERROR

Chức năng công cộng

CutPath

virtual WEAVE_ERROR CutPath(
  PropertyPathHandle aPathhandle,
  const TraitSchemaEngine *apEngine
)=0