nl::Weave::Profiles::DataManagement_Current::UpdateDictionaryDirtyPathCut

#include <src/lib/profiles/data-management/Current/TraitData.h>

Lớp tiện ích dùng để đưa từ điển trở lại hàng đợi đang chờ xử lý khi xử lý đường dẫn thuộc tính có phần tử con của từ điển.

Tóm tắt

Tính kế thừa

Kế thừa từ: nl::Weave::Profiles::DataManagement_Current::IDirtyPathCut

Hàm khởi tạo và hàm phá

UpdateDictionaryDirtyPathCut(TraitDataHandle aTraitDataHandle, UpdateEncoder *pEncoder)

Hàm công khai

CutPath(PropertyPathHandle aPathhandle, const TraitSchemaEngine *apEngine)
virtual WEAVE_ERROR

Hàm công khai

CutPath

virtual WEAVE_ERROR CutPath(
  PropertyPathHandle aPathhandle,
  const TraitSchemaEngine *apEngine
)

UpdateDictionaryDirtyPathCut

 UpdateDictionaryDirtyPathCut(
  TraitDataHandle aTraitDataHandle,
  UpdateEncoder *pEncoder
)