Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.
Sử dụng bộ sưu tập để sắp xếp ngăn nắp các trang Lưu và phân loại nội dung dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn.

nl::Weave::Profiles::DataManagement_Current::UpdateDictionaryDirtyPath URL

#include <src/lib/profiles/data-management/Current/TraitData.h>

Lớp tiện ích để đưa từ điển trở lại hàng đợi đang chờ xử lý đường dẫn thuộc tính có từ điển con.

Tóm tắt

Tính kế thừa

Kế thừa từ: nl::Weave::Profiles::DataManagement_Current::IDirtyPathCut

Hàm dựng và hàm phá hủy

UpdateDictionaryDirtyPathCut(TraitDataHandle aTraitDataHandle, UpdateEncoder *pEncoder)

Hàm công khai

CutPath(PropertyPathHandle aPathhandle, const TraitSchemaEngine *apEngine)
virtual WEAVE_ERROR

Hàm công khai

Đường dẫn

virtual WEAVE_ERROR CutPath(
  PropertyPathHandle aPathhandle,
  const TraitSchemaEngine *apEngine
)

UpdateDictionaryDirtyPathCut

 UpdateDictionaryDirtyPathCut(
  TraitDataHandle aTraitDataHandle,
  UpdateEncoder *pEncoder
)