Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.
Trang này được dịch bởi Cloud Translation API.
Switch to English

nl :: Dệt :: Hồ sơ :: DataManagement_Current :: UpdateDictionaryDirtyPathCut

#include <src/lib/profiles/data-management/Current/TraitData.h>

Lớp tiện ích để đưa từ điển trở lại hàng đợi đang chờ xử lý khi xử lý đường dẫn thuộc tính có con từ điển.

Tóm lược

Di sản

Kế thừa từ: nl :: Weave :: Profiles :: DataManagement_Current :: IDirtyPathCut

Người xây dựng và Người phá hủy

UpdateDictionaryDirtyPathCut (TraitDataHandle aTraitDataHandle, UpdateEncoder *pEncoder)

Chức năng công cộng

CutPath ( PropertyPathHandle aPathhandle, const TraitSchemaEngine *apEngine)
virtual WEAVE_ERROR

Chức năng công cộng

CutPath

virtual WEAVE_ERROR CutPath(
  PropertyPathHandle aPathhandle,
  const TraitSchemaEngine *apEngine
)

UpdateDictionaryDirtyPathCut

 UpdateDictionaryDirtyPathCut(
  TraitDataHandle aTraitDataHandle,
  UpdateEncoder *pEncoder
)